Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw sekretarsko – biurowych i kancelaryjnych
 • w Wydziale Kryminalnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej
  Wydział Kryminalny
  41-709 Ruda Śląska
  ul. Gen. Hallera 9
Miejsce wykonywania pracy:

 • Ruda Śląska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie, rozdzielanie przesyłek i korespondencji wpływającej z komórek i jednostek organizacyjnych Policji i innych instytucji oraz wydawanie dokumentów i przygotowywanie do wysyłki,
 • odręcznie lub komputerowe ewidencjonowanie pism, dokumentów i przesyłek wpływających i wychodzących z wydziałów,
 • kompletowanie i przedkładanie dokumentów i korespondencji do podpisu bezpośrednim przełożonym oraz rozdzielanie jej po dokonaniu dekretacji,
 • archiwizowanie dokumentów będących w dyspozycji funkcjonariuszy wydziału, przekazywanie do składnicy akt spraw ostatecznie zakończonych,
 • sporządzanie, przepisywanie i powielanie dokumentów na polecenie przełożonych,
 • obsługiwanie komputera, poczty elektronicznej, systemu faksowo – mailowego oraz prowadzenie i aktualizowanie elektronicznego Rejestru Spraw Dochodzeniowych,
 • ewidencjonowanie czasu pracy, urlopów, absencji pracowników i policjantów, sporządzanie wykazów należności pieniężnych,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym.
  Wymuszona pozycja ciała – siedząca.
  Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, w naturalnym i sztucznym oświetleniu.
  Stanowisko pracy nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenie biurowe znajdujące się na drugim piętrze budynku, tylko wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych (podjazd). Pomieszczenia sanitarne na parterze budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe dwie kondygnacje budynku komendy nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno – biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów dot. pracy kancelaryjnej i archiwizacji dokumentów w organach i jednostkach organizacyjnych podległych MSW
  • znajomość przepisów dot. urlopów policjantów
  • znajomość i umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
  • umiejętność komunikowania się i współpracy
  • umiejętność sprawnej organizacji pracy, rzetelność, terminowość

wymagania dodatkowe

 • 6 miesięczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe wskazane w wymogach stanowiska pracy (w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia)
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymogami

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  19-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji
  Gen. Hallera 9
  41-709 Ruda Śląska


Inne informacje:

  Wynagrodzenie zasadnicze: 1873,84 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy ( od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego). Zatrudnienie w zastępstwie nieobecnego członka korpusu służby cywilnej spowodowane jest długotrwałym zwolnieniem lekarskim.
  Oferty i oświadczenia niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data złożenia w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej lub data ich nadania w placówce pocztowej) nie będą rozpatrywane.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach selekcji telefonicznie lub mailowo.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32-2449218, 32-2449219