Komenda Miejska Policji w Siedlcach

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw wprowadzania danych
 • w Zespole ds. Statystyki Przestępczości Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Siedlce,ul. Starowiejska 66 budynek B

Miejsce wykonywania pracy:

 • Siedlce
 • oświetlenie naturalne i sztuczne, praca przy komputerze w pomieszczeniu na pierwszym piętrze, budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych z inwalidztwem ruchowym

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wprowadzanie danych do systemów informatycznych;
 • sprawdzanie i udzielanie odpowiedzi na zapytania w oparciu o prowadzone zbiory manualne i posiadane programy użytkowe;
 • dokonywanie sprawdzeń w celu potwierdzenia danych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • oświetlenie naturalne i sztuczne, praca przy komputerze w pomieszczeniu na pierwszym pietrze, budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych z inwalidztwem ruchowym

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z systemami baz danych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność pracy w zespole;
  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych;
  • znajomość obsługi baz danych

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie średnie informatyczne, preferowane wyższe informatyczne;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • pożądana znajomość kodeksu karnego,wykroczeń, ruchu drogowego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dowodu osobistego;
 • kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • kopie ukończonych kursów.

Termin składania dokumentów:

  02-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji
  ul. Starowiejska 66
  08110 Siedlce
  z dopiskiem na kopercie „oferta pracy w KSC”

Inne informacje:

  Procedura kwalifikacyjna na w/wym stanowisko prowadzona jest zgodnie z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej zatwierdzonym przez Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. Informacje o przebiegu naboru będą umieszczane na stronie KMP w Siedlcach w zakładce BIP.
  Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, opatrzone aktualną datą. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 25 6432728 lub 25 6432732.