Komenda Miejska Policji w Zamościu

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw kadrowych
 • w Zespole Kadr i Szkolenia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Wyszyńskiego 2
  22-400 Zamość

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zamość

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie akt osobowych policjantów
 • Prowadzenie spraw urlopowych policjantów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
 • Wydawanie, przyjmowanie i sprawdzanie wniosków o dopłaty do wypoczynku
 • Wykonywanie czynności dotyczących zaopatrywania Komendy w pieczęcie i stemple służbowe oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie
 • Sporządzanie list obecności dla policjantów i pracowników zajmujących kierownicze oraz samodzielne stanowiska
 • Wprowadzanie danych z zakresu działania Zespołu Kadr i Szkolenia do Systemu Wspomagania Obsługi Policji

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Praca w systemie ośmiogodzinnym.
  – Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy.
  – Praca biurowa związana z obsługą klienta wewnętrznego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – Naturalne i sztuczne oświetlenie.
  – Praca na II piętrze.
  – Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, nie posiada windy i toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość obsługi komputera
  • Znajomość obowiązujących przepisów w tym ustawy o Policji, ustawy o służbie cywilnej, rozporządzenia MSW w sprawie urlopów policjantów
  • Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole
  • Komunikatywność, samodzielność
  • Udokumentowany staż pracy na podobnym stanowisku w administracji publicznej
  • Umiejętność efektywnego wykorzystania czasu pracy

wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe
 • Rzetelność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Kreatywność, mobilność, sumienność
 • Komunikatywność i wysoka kultura osobista

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  28-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji
  Wyszyńskiego 2
  22-400 Zamość

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  – Wynagrodzenie zasadnicze: 1997,51 zł brutto plus dodatek z tytułu wysługi lat,

  -Oferty nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane, (decyduje data stempla pocztowego),

  Techniki i metody selekcji:
  – weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
  – ocena złożonych dokumentów,
  – test wiedzy z zakresu znajomości ustawy o Policji, ustawy o służbie cywilnej, rozporządzenia MSW w sprawie urlopów policjantów,
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Osoby spełniające wymagania zostaną powiadomione telefonicznie o zakwalifikowaniu do dalszego etapu postępowania.

  Kandydaci/kandydatki nie zakwalifikowani/zakwalifikowane nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie.

  Do składania ofert zapraszamy także osoby niepełnosprawne, których stopień niepełnosprawności nie wyklucza realizacji opisanych obowiązków.

  Oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis.

  Oferty odrzucone mogą być odebrane do 30 stycznia 2016 roku, po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

  Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8°° do 15°° bezpośrednio w recepcji KMP w Zamościu lub przesłać pod adres:

  Komenda Miejska Policji w Zamościu
  ul. Wyszyńskiego 2
  22-400 Zamość

  z adnotacją na kopercie
  „ogłoszenie – inspektor Zespołu Kadr i Szkolenia”

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (84) 6771220, (84) 6771222.