Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim

 • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Sekcji Kwatermistrzowsko-Technicznej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim
  ul. Sienkiewicza 2a
  66-600 Krosno Odrzańskie

Miejsce wykonywania pracy:

 • Krosno Odrzańskie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie gospodarki majątkiem Komendy, w tym magazynów
 • prowadzenie spraw socjalno-bytowych funkcjonariuszy, pracowników cywilnych i emerytów
 • prowadzenie kasy Komendy
 • prowadzenie zamówień publicznych do wartości 30 tys. euro
 • zastępowanie głównego księgowego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w terenie oraz administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu. Bezpośredni i telefoniczny kontakt z petentami, wyjazdy na delegacje służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Główne stanowisko pracy zlokalizowane jest na pierwszym piętrze budynku. Komenda posiada również własny magazyn mundurowy, który usytuowany jest na parterze, w lewym skrzydle przybudówki. Obiekt niedostosowany dla osób niepełnosprawnych. Potencjalnie może stwarzać problemy w komunikacji dla osób niepełnosprawnych ruchowo, z uwagi na niedostosowane drzwi, toalety, brak windy oraz podjazdów. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 lat doświadczenia zawodowego w księgowości
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów z zakresu ustawy prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych
  • znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych
  • znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości oraz przepisy szczegółowe dla jednostek budżetowych
  • znajomość przepisów z zakresu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  • znajomość przepisów z zakresu zasad księgowości budżetowej sektora finansów publicznych
  • znajomość przepisów z zakresu zasad naliczania i rozliczania wynagrodzeń w sferze budżetowej
  • znajomość przepisów z zakresu podatków i ubezpieczeń społecznych
  • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych
  • niekaralność przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
  • rzetelność i odpowiedzialność
  • nieposzlakowana opinia
  • dyspozycyjność

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata doświadczenia zawodowego na kierowniczym stanowisku w księgowości
 • przeszkolenie w zakresie prawo zamówień publicznych
 • obsługa programów: księgowo-płacowych, Płatnik, środki trwałe, wyposażenia, gospodarka magazynowa, obsługa programów użytkowych: Word, Excel
 • przeszkolenie w zakresie „Ochrona danych osobowych”
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość języka niemieckiego na poziomie B2

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy
 • oświadczenie o posiadaniu znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień i kwalifikacji
 • kopie innych dokumentów potwierdzających umiejętności, osiągnięcia zawodowe i opinie służbowe

Termin składania dokumentów:

  13-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  Sienkiewicza 2A
  66-600 Krosno Odrzańskie

Inne informacje:

  Techniki i metody selekcji wykorzystywane w naborze:
  • weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
  • analiza ofert spełniających wymagania formalne,
  • test wiedzy w zakresie stanowiska pracy,
  • praktyczne sprawdzenie umiejętności kandydata,
  • rozmowa kwalifikacyjna.

  Inne informacje:
  Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego.
  Dokumenty należy składać osobiście w Sekretariacie tut. Komendy (w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30) lub listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim, ul. Sienkiewicza 2a, 66-600 Krosno Odrzańskie – w terminie do dnia 13 maja 2016 r. Oferty niekompletne lub przesłane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę.
  Osoby dopuszczone do kolejnego etapu naboru będą informowane telefonicznie lub poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.krosnopsp.com.pl – w zakładce OFERTA PRACY. Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu (68) 383 0107.
  Planowane rozpoczęcie pracy – 23 maja 2016 r.