Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie

 • Komendant Powiatowy
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw organizacyjno – archiwalnych
 • w Sekcji Kadrowo – Organizacyjnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Staszica 19
  05-500 Piaseczno

Miejsce wykonywania pracy:

 • Piaseczno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizowanie zadań z zakresu planowania i sprawozdawczości pracy
 • organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego
 • opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych
 • organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej
 • nadzorowanie właściwego przygotowania materiałów do złożenia w archiwum oraz szkolenie w tym zakresie pracowników komendy wykonujących czynności związane z archiwizacją dokumentów w Komendzie Powiatowej PSP w Piasecznie
 • sporządzanie rocznych sprawozdań z ruchu akt w archiwum Komendy Powiatowej PSP w Piasecznie oraz zbiorczych sprawozdań komendy
 • sporządzanie wniosków na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej Komendy Powiatowej PSP, której minął okres przechowywania
 • prowadzenie bieżącego instruktażu w zakresie spraw kancelaryjnych, a w szczególności prawidłowego stosowania instrukcji kancelaryjnej w Komendzie Powiatowej PSP w Piasecznie;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno biurowa w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Piasecznie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca na 2 piętrze – brak wind, podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
  praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie
  obsługa komputera, urządzeń biurowych – fax, niszczarka, laminarka, gilotyna, ksero, telefon.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy o Służbie Cywilnej
  • doświadczenie w pracy biurowej
  • dobra znajomość oprogramowania: MS Windows, edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, oprogramowania do prezentacji, oraz obsługi urządzeń biurowych
  • umiejętność przygotowywania pism urzędowych z zastosowaniem przepisów prawnych
  • umiejętność sprawnej organizacji pracy
  • terminowość i dokładność
  • rzetelność i sumienność
  • samodzielność i kreatywność oraz zdyscyplinowanie
  • znajomość zagadnień pracy administracyjno – biurowej

wymagania dodatkowe

 • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej;
 • znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej i KPA
 • mile widziana znajomość języka angielskiego
 • miejsce zamieszkania pow. piaseczyński
 • dyspozycyjność
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • opinia z ostatniego miejsca zatrudnienia;
 • kopia dwu stron dowodu osobistego;
 • kopia dokumentów potwierdzających kursy szkolenia przydatne w pracy biurowej;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na publikację wyników poszczególnych etapów naboru do pracy na stronie internetowej komendy;

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy

Termin składania dokumentów:

  05-01-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  Staszica 19
  05-500 Piaseczno
  Sekretariat pok. 201

Inne informacje:

  Pełna treść ogłoszenia o naborze znajduje się na stronie internetowej komendy w sekcji Praca, Nabór do służby cywilnej :
  www.piaseczno.straz.pl