Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w sekcji ds. finansowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim
  ul. Kolejowa 21
  08-300 Sokołów Podlaski

Miejsce wykonywania pracy:

 • Sokołów Podlaski

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Księgowanie dokumentów finansowych
 • Prowadzenie kasy Komendy
 • Prowadzenie druków ścisłego zarachowania
 • Rozliczanie mandatów karnych
 • Sporządzanie list płac
 • Rozliczanie gospodarki materiałowej
 • Rozliczanie inwentaryzacji
 • Prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendy oraz archiwizacja i ewidencja pieczęci i stempli

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca biurowo-administracyjna w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, praca w siedzibie Komendy

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze,
  – narzędzia i materiały pracy –
  komputer, drukarka, kserokopiarka,
  niszczarka, skaner,
  – praca na drugim piętrze,
  – przed budynkiem podjazd dla
  wózków inwalidzkich,
  – toaleta na parterze dostosowana do
  potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – brak windy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze księgowości budżetowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości oraz przepisów wykonawczych,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy o Państwowej Straży Pożarnej,
  • znajomość praktyczna przepisów zakresu ubezpieczeń społecznych,
  • oznajomość obsługi programów finansowo-księgowych, płacowych, Płatnika ZUS oraz bankowości elektronicznej,
  • wiedza merytoryczna i umiejętności praktyczne,
  • posiadanie umiejętności obsługi urządzeń biurowych i obsługi komputera (obsługa edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego).

wymagania dodatkowe

 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • sumienność, dokładność, rzetelność, punktualność,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • dane kontaktowe: nr telefonu, adres poczty elektronicznej

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  16-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  Kolejowa 21
  08-300 Sokołów Podlaski

Inne informacje:

  1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA PRACY W KSC”.
  2. Nabór na stanowisko inspektora zostanie przeprowadzony przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Komendanta Powiatowego PSP w Sokołowie Podlaskim i będzie składał się z następujących etapów:
  a) sprawdzenie kompletności dokumentów złożonych przez kandydatów oraz dokonanie oceny formalnej. Tylko osoby spełniające wymogi formalne przechodzą do dalszego etapu.
  b) test wiedzy składający się z 20 pytań. 60% testu stanowią pytania ogólne dotyczące Państwowej Straży Pożarnej i Służby Cywilnej, kolejne 40% to pytania specjalistyczne wynikające z opisu stanowiska pracy. Test przeprowadzony zostanie w formie pisemnej. Za poprawnie udzieloną odpowiedź kandydat otrzymuje 1 pkt., za błędną lub brak odpowiedzi 0 pkt. Minimalna liczba punktów umożliwiająca przejście do kolejnego etapu to 13 pkt.
  c) rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, która będzie składała się z trzech pytań. Pytania punktowane są od 0 do 5 punktów.
  3. Nie przystąpienie kandydata w wyznaczonym terminie do któregokolwiek z etapów naboru powoduje wykluczenie z dalszego postępowania.
  4. Oferty niekompletne i niespełniające wymogów ogłoszenia oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 1 roku.
  5. Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć własnoręcznym podpisem wraz z datą.
  6. Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, o czym zostaną poinformowani telefonicznie lub na wskazany adres poczty elektronicznej do dnia 23.12.2015 r.
  7. Informacja o terminie i miejscu przeprowadzenia testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej będzie opublikowana do dnia 24.12.2015 r. na stronie internetowej: http://www.straz-sokolow.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszej Komendy.
  8. Informacja o końcowym wyniku naboru zostanie opublikowana na stronach internetowych http://www.dsc.kprm.gov.pl oraz http://www.e-bip.pl/start/13018 (w zakładce ogłoszenia) a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszej Komendy.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 606-956-760

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.