Komenda Powiatowa Policji we Włodawie

 • Komendant Powiatowy
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw do spraw Prezydialnych
 • Jednoosobowego Stanowiska

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji we Włodawie
  Al. Piłsudskiego 51
  22-200 Włodawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Włodawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie aktów prawnych i zbiorów przepisów służbowych oraz zapoznawanie z nimi zainteresowanych policjantów i pracowników cywilnych w celu zapewnienia aktualnej informacji o obowiązujących przepisach.
 • Prowadzenie analizy korespondencji wpływającej do urzędu w celu przedłożenia do dekretacji Komendantowi Powiatowemu Policji we Włodawie oraz jego zastępcy.
 • Rejestrowanie jawnej korespondencji wpływającej i wychodzącej w celu rozdzielenia dokumentów na poszczególne komórki oraz zapewnienia sprawnego obiegu dokumentacji.
 • Przyjmowanie przesyłek od stanowisk samodzielnych oraz sporządzanie wykazów w celu dalszego przekazania ich na Pocztę Specjalną i do Urzędu Pocztowego.
 • Sporządzanie projektów decyzji oraz innych pism w imieniu Komendanta Powiatowego Policji we Włodawie w celu aktualizacji i przekazania informacji komórkom organizacyjnym Komendy oraz zainteresowanym podmiotom.
 • Prowadzenie terminarza spotkań komendanta i jego zastępcy w celu zapewnienia terminowego i sprawnego reprezentowania jednostki przez kierownictwo Komendy Powiatowej Policji we Włodawie.
 • Archiwizowanie przepisów i dokumentów służbowych w celu realizacji przepisów o archiwizacji i przekazanie do Składnicy Akt KPP we Włodawie.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca administracyjno – biurowa,
  -praca wykonywana w siedzibie urzędu na I piętrze w godz. 7:30 – 15:30

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -naturalne i sztuczne oświetlenie,
  -praca przy monitorze ekranowym,
  -stanowisko pracy usytuowane w siedzibie na I piętrze w pokoju biurowym wyposażonym w meble biurowe i sprzęt komputerowy,
  -w budynku brak windy, brak toalet przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne
  Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: wysokość mnożnika 0,981 kwoty bazowej, tj. 1838,24 zł miesięcznie brutto.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • komunikatywność
  • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej
  • zdecydowanie w ustalaniu hierarchii załatwianych spraw

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe administracyjne
 • ponad 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z obsługą sekretariatu
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego skutkującego wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli „poufne”

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  30-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Al. Piłsudskiego 51
  22-200 Włodawa

Inne informacje:

  Techniki i metody selekcji:
  -weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych
  -test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy ( w tym również zadania z zakresu: Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy – z późniejszymi zmianami) – w przypadku spełnienia wymagań formalnych przez mniej niż 6 kandydatów test wiedzy nie zostanie przeprowadzony
  -rozmowa kwalifikacyjna

  Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Oferty można składać w godzinach pracy urzędu (7:30-15:30). Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie zaproszeni do siedziby komendy w celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 82 57 27 267 lub 82 57 27 261. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Decyduje data stempla pocztowego. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Zatrudnienie może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Powiatowego Policji we Włodawie ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.