Komenda Powiatowa Policji w Będzinie

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw ds kadrowych
 • w Zespole Kadr i Szkolenia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Będzinie
  ul. Bema 1, 42-500 Będzin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Będzin
 • Komenda Powiatowa Policji w Będzinie
  ul. Bema 1, 42-500 Będzin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, zmianą, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy pracowników.
 • Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych zestosunkiem służbowym policjantów, pełniących służbę w Komendzie Powatowej Policji w Będzinie.
 • Prowadzanie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników Policji zatrudnionych w Komendzie Powiatowej Policji w Będzinie.
 • Prowadzanie biblioteki w Komendzie Powiatowej Policji w Będzinie.
 • Przygotowywanie do archiwizacji akt osobowych wraz z kompletem dokumentów funkcjonariuszy i pracowników Policji Komendy Powiatowej Policji w Będzinie w celu przekazania ich do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
 • Ewidencjonowanie czasu pracy i absencji policjantów i pracowników Policji Komendy Powiatowej Policji w Będzinie.
 • Obsługa programu Płatnik.
 • Realizacja szkoleń dla pracowników i funkcjonariuszy.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowa. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, kserokopiarkę, komputer oraz monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie z naturalnym i sztucznym oświetleniem, w wymuszonej pozycji ciała – siedzącej.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy usytuowane jest na II piętrze budynku Komendy Powiatowej Policji w Będzinie. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak wind, podjazdów, toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji lub w pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza z zakresu Prawa Pracy,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność organizacji pracy własnej,
  • rzetelność,
  • terminowość,
  • dokładność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe,
 • 1 rok pracy w komórkach kadrowych,
 • wiedza z zakresu archiwizacji,
 • wiedza z zakresu prowadzenia akt osobowych.
 • obsługa programów komputerowych Word, Excel Open Office, Płatnik.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe wskazane w wymaganiach związanych ze stanowiskiem pracy ( w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie, o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia),
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (zgodne ze stawianymi wymaganiami),
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  28-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji w Będzinie
  ul. Bema, 1 42-500 Będzin

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie: 1951, 98 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy od 5% do 20%.
  Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Oferty, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy – inspektor Zespołu Kadr i Szkolenia KPP w Będzinie”, należy wysyłać na podany wyżej adres lub złożyć w Zespole Kadr i Szkolenia KPP w Będzinie. Oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wzory oświadczeń umieszczone są na BIP-ie strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Będzinie lub można je pobrać bezpośrednio z Zespołu Kadr i Szkolenia KPP w Będzinie. Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatów wraz z upływem okresu ich archiwizacji. Techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, sprawdzian wiedzy merytorycznej, rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (32) 368-02-18