Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw finansów i zaopatrzenia
 • w Zespole Finansów i Zaopatrzenia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie
  ul. Wojska Polskiego 2
  43-400 Cieszyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • powiat cieszyński
 • 43-418 Pogwizdów
  ul. Cieszyńska 76

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ewidencja,opracowywanie oraz kontrola formalno-rachunkowa i merytoryczna dokumentów finansowo-księgowych,
 • księgowanie za pomocą programu komputerowego SWOP FK faktur oraz rachunków
 • ewidencja wydatków jednostki,
 • prowadzenie kart obiektów z bieżącą aktualizacją ponoszonych kosztów eksploatacyjnych na poszczególnych obiektach będących w zarządzie KPP Cieszyn,
 • naliczanie oraz sporządzanie list dodatkowych należności dla policjantów i pracowników,
 • prowadzenie rejestru biegłych sądowych oraz rozliczanie i ewidencja wystawionych przez nich rachunków,
 • prowadzenie bieżącej ewidencji umów i zleceń,
 • prowadzenie dokumentacji dot. świadczeń socjalnych,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca o charakterze biurowym, w pełnym wymiarze czasu pracy, w godzinach: 7.30-15.30. Pracownik wykonuje większość czynności związanym głównie z pracą przy biurku i komputerze. Czynności wykonywane są w większości w pozycji siedzącej i są związane z: pracą z dokumentami, a przede wszystkim z obsługą komputera co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, z obsługą urządzeń biurowych min. takich jak: telefon, drukarka, skaner, niszczarka do papierów, itp. oraz z prowadzeniem rozmów telefonicznych. Na stanowisku inspektora zadania realizowane są samodzielnie, często pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Lokalizacja stanowiska pracy znajduje się na parterze budynku
  Pomieszczenie biurowe wyposażone jest w sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek nie jest dostosowany dla osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.
  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w komórkach finansowych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność interpretowania przepisów prawnych,
  • umiejętność obsługi programów komputerowych (pakiet Microsoft Office)
  • planowanie i organizacja pracy własnej,
  • rzetelność,
  • dokładność
  • samodzielność

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność
 • samodzielność w wyszukiwaniu i zdobywaniu informacji,
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  03-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Wojska Polskiego 2
  43-400 Cieszyn

Inne informacje:

  Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny, życiorys oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą oraz własnoręcznie podpisane. Oferty można składać w siedzibie urzędu lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres Oferty winny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko inspektora Zespołu Finansów i Zaopatrzenia” oraz opatrzone imieniem i nazwiskiem kandydata. Po weryfikacji formalnej ofert kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie i zaproszeni do siedziby Komendy, w celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem do dalszych etapów rekrutacji. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Planowane techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, test wiedzy, praktyczne zadanie dotyczące realizowanych na tym stanowisku czynności, sprawdzenie umiejętności obsługi programów komputerowych oraz rozmowa kwalifikacyjna.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Wynagrodzenie zasadnicze 1873,84 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego)
  Informacja o wynikach naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowane na stronie BIP KPP w Cieszynie oraz w siedzibie Urzędu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 338549525