Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Zespole Kadr i Szkolenia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pom.
  ul. Obrońców Westerplatte 3
  78-500 Drawsko Pomorskie

Miejsce wykonywania pracy:

 • Drawsko Pomorskie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Planowanie przedsięwzięć szkoleniowych i określanie warunków organizacyjnych ich realizacji.
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, przebiegiem i rozwiązaniem stosunku pracy.
 • Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych funkcjonariuszy oraz pracowników Policji /PŁATNIK/
 • Prowadzenie ewidencji skierowań policjantów i pracowników Policji na komisje lekarskie, badania profilaktyczne, okresowe, kontrolne, itp.
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy policjantów i pracowników Policji.
 • Realizowanie zadań z zakresu przygotowań obronnych jednostki Policji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Miejsce wykonywania pracy – budynek Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim przy ul. Obrońców Westerplatte 3 w Drawsku Pomorskim. Stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku, w pokoju biurowym wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy – naturalne i sztuczne. Budynek wyposażony jest w schodołaz umożliwiający niepełnosprawnym, poruszającym się na wózkach inwalidzkich wjazd do budynku, jednakże I piętro budynku i pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Inne
  Proponowane wynagrodzenie – 2.226,00 (brutto)

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość kodeksu pracu, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o Policji, ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (rozdział 6) oraz aktów wykonawczych do tych ustaw

wymagania dodatkowe

 • preferowane wykształcenie wyższe administracyjne;
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel), programu Płatnik;
 • umiejętność dobrej organizacji pracy;
 • rzetelność i komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie śwadectw pracy

Termin składania dokumentów:

  30-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim
  ul.Obrońców Westerplatte 3
  78-500 Drawsko Pomorskie

  z dopiskiem
  „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 1/2015”

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
  Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
  Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać odebrane osobiście w Zespole Kadr i Szkolenia KPP
  w Drawsku Pomorskim przed upływem tego terminu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
  94-36-30-582