Komenda Powiatowa Policji w Działdowie

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
 • w Jednoosobowym Stanowisku ds. Bezpiecześtwa i Higieny Pracy

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 0.2

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Działdowie
  ul . Grunwaldzka 8
  13-200 Działdowo

Miejsce wykonywania pracy:

 • Działdowo

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zarządzanie systemem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w celu zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy policjantów i pracowników Komendy
 • zapewnieniezgodnści wszystkich działań Komedny z przepisami BHP oraz zarządzanie jednostkami odpowiedzialnymi za przestrzegania tych przepisów
 • współpraca z jednostkami zewnętrznymi w zakresie badania środowiska pracy, czynnków szkodliwych dla zdrowia, profilatycznych badań pracowników w celu organizowania tych badań i pomiarów
 • prowadzenie szkoleń wszystkich pracowników i policjantów z przepisów bhp w celuminimalizacji liczby wypadków
 • prowadzenie kompleksowych kontroli i ustalanie okoliczności przyczyn wypadków przy pracy w celu organizacji warunków pracy zgodnych kodeksem pracy i przepisami BHP
 • sporządzanie dokmentacji z zakresu oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowisach KPP
 • współpraca z Państwowym Inspektorem Sanitarnym MSWiA
 • przygotowywanie analiz z zakresu poszczególnych aspeków BHP w celu właściwej realizacji zadań stanowiska

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera poniżej 4 godzin na dobę, czas pracy -8 godzin tygodniowo, kontrolowanie obiektów należących do KPP Działdowo

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca w budynku KPP w Działdowie, praca w pomieszczeniu biurowym, bariery architektoniczne w budynku w postaci schodów, brak wind. Przed budynkiem znajduje się podjazd.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w służbie bhp
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • albo wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  • albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji
  • umiejętność samodzielnego sporządzania dokmentów
  • znajomość przepisówprawa właściwych do realizacji zadań
  • umiejętność samokształcenia, biegłej obsługi komputera
  • komunikatywność, systematyczność

wymagania dodatkowe

 • 3 letnie doświadczenie w pracy w służbie bhp
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji o klauzuli „tajne”
 • sumieność, dokładność,spostrzegawczość, punktualność, kreatywność,
 • zdolności analityczne,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzących dodakowe kwalifkacje,

Termin składania dokumentów:

  25-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Grunwaldzka 8
  13-200 Działdowo

Inne informacje:

  Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu). Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu selekcji nie zostaną o tym powiadomieni telefonicznie ani pisemnie. W przedkładanej ofercie prosimy o podanie kontaktowego nr telefonu oraz określenie jakiego stanowiska dotyczy. Na przedmiotowe stanowisko przewiduje się wynagrodzenie w wysokości 0,2 mnożnika kwoty bazowej. Dodatkowe informacje są udzielane pod nr telefonu (23) 698-02-25