Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie

 • Komedant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw prezydialnych
 • w Zespole Prezydialnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie
  ul. Stacyjna 23
  08-400 Garwolin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Garwolin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie dziennika korespondencyjnego
 • rozdzielanie korespondencji zgodnie z dekretacją na jednostki i komórki organizacyjne
 • nadzorowanie i koordynowanie rozliczania dokumentów zarejestrowanych w dzienniku korespondencyjnym

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • wymuszona pozycja ciała, oświetlenie naturalne i sztuczne, praca przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego czasu pracy, brak windy, przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych, na parterze usytuowana jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obsługa komputera oraz urządzeń biurowych
  • komunikatywność
  • umiejętność pracy w zespole
  • umiejętność organizacji pracy własnej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  25-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie
  ul. Stacyjna 23
  08-400 Garwolin
  pokój nr 204

Inne informacje:

  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „oferta na stanowisko inspektora Zespołu Prezydialnego”, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Liczy się data złożenia oferty w komendzie lub data stempla pocztowego. Procedura kwalifikacyjna prowadzona jest zgodnie z (umieszczonym na stronie BIP komendy) Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej, zatwierdzonym przez Komendanta Powiatowego Policji w Garwolinie. Oferty niespełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, opatrzone aktualną datą. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Proponowane wynagrodzenie brutto 1873,84 plus przysługujący dodatek za wysługę lat.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. /25/ 684-02-21