Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku

 • Komendant Powiatowy
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw ds poszukiwań
 • Wydziale Kryminalnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji
  ul. Katowicka 14
  46-200 Kluczbork

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kluczbork

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie i rejestracja teczek osób poszukiwanych
 • odwoływanie poszukiwanie osób i przekazywanie do archiwum dokumentacji związanej z poszukiwaniami
 • prowadzenie książek i rejestru osób poszukiwanych
 • sporządzanie aktualnych wykazów osób poszukiwanych, sporządzanie dokumentacji do wprowadzonych w rejonie działania jednostki akcji poszukiwanych
 • udzielanie odpowiedzi w sprawie osób poszukiwanych do odpowiednich instytucji zwracających się z zapytaniem
 • przesyłanie dokumentacji osoby poszukiwanej do odpowiednich jednostek Policji

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca wykonywana na II piętrze budynku Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze

  Inne
  Budynek nie dostosowany do osób niepełnosprawnych ruchomo

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie

wymagania dodatkowe

 • 6-miesięczne doświadczenie wykonywaniu pracy kancelaryjnej
 • poświadczenie bezpieczeństwa z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą
 • komunikatywność,
 • samodzielność
 • systematyczność
 • obowiązkowość

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  27-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Katowicka 14
  46-200 Kluczbork

Inne informacje:

  Oferty z podaniem na kopercie adresu do korespondencji, telefonu kontaktowego. Dokumenty należy składać w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Kluczborku z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na zastępstwo nieobecnego członka korpusu służby cywilnej inspektora ds poszukiwań w Wydziale Kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku z dopiskiem „w sekretariacie nie otwierać”. W ofertach przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. Aplikacje otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów postępowania (test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna) zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie kolejnych etapów. Test sprawdzający odbędzie się z zakresu znajomości instrukcji kancelaryjnej, ustawa o korpusie służby cywilnej, ustawy o Policji. Nabór na nieobecnego członka korpusu służby cywilnej – inspektora ds poszukiwań będzie prowadzone w następujących etapach;
  1. Wstępna ocena ofert, sprawdzenie wymogów formalnych i kompletność złożonych dokumentów,
  2. Test sprawdzający wiedzę merytoryczną – test składa się z 25 pytań do dalszych etapów przechodzą osoby które uzyskają min. 13 punktów,
  3. Rozmowa kwalifikacyjna
  Nie przystąpienie kandydata do któregokolwiek etapu postępowania w wyznaczonym terminie powoduje jego wykluczenie z dalszego postępowania.