Komenda Powiatowa Policji w Łasku

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • Zespołu Organizacji Służby i spraw Obronnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. 9 Maja 32/26

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łask

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań związanych ze sprawozdawczością oraz wprowadzaniem danych statystycznych Wydziału Prewencji do policyjnych systemów informatycznych,
 • opracowywanie i bieżąca aktualizacja dokumentacji dotyczącej działania jednostki w zakresie sytuacji kryzysowych,
 • sporządzanie analiz stanu bezpieczeństwa na potrzeby dyslokacji służby,
 • opracowywanie i bieżąca aktualizacja dokumentacji mobilizacyjno – obronnej,
 • współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej oraz instytucjami działającymi na terenie powiatu łaskiego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z wydawaniem pozwoleń na posiadanie broni pneumatycznej,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą administracyjno – biurową Wydziału Prewencji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa,
  – praca w siedzibie urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  – możliwość poruszania się po budynku ograniczona, brak wind, brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak drzwi automatycznie otwierających się.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość obsługi komputera,
  • umiejętność organizacji pracy własnej,
  • umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

Termin składania dokumentów:

  30-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  ul. 9 Maja 32/36
  98-100 Łask

Inne informacje:

  -dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr WP-1” należy składać do dnia 30.09.2015r. w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Łasku w godzinach 8.00-15.00, albo za pośrednictwem poczty lub innej jednostki świadczącej usługi przewozowe na adres komendy. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego,
  – wynagrodzenie: mnożnik kwoty bazowej 0,947, tj. 1774,53 zł brutto + wysługa lat,
  – oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę,
  – oferty odrzucone, zostaną komisyjne zniszczone,
  – oświadczenie i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,
  – kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną poinformowani telefonicznie w dniu 02.10.2015r. o terminie testu wiedzy,
  – test wiedzy obejmował będzie zagadnienia z zakresu: ustawy o służbie cywilnej, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Policji,
  – umowa o pracę na zastępstwo do dnia 06.02.2016r.