Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw kancelarii tajnej i archiwum
 • w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy
  ul. Ozorkowskie Przedmieście 4
  99-100 Łęczyca

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łęczyca

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie Kancelarii Tajnej KPP w Łęczycy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i służbowymi,
 • prowadzenie składnicy archiwalnej KPP w Łęczycy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i służbowymi,
 • nadzoruje i kontroluje właściwe postępowanie w KPP w Łęczycy z dokumentami zawierającymi informacje niejawne, w tym ich oznakowaniem, zniesieniem, zmianą klauzuli tajności, przedłużenia lub skrócenia okresu ochrony,
 • prowadzenie rejestru przepisów służbowych zawierających informacje niejawne, a także przechowywanie i udostępnianie tych przepisów zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony informacji niejawnych,
 • zastepuje podczas nieobecności sekretarkę w Zespole ds. Kadr, Szkolenia i Obsługi Kancelaryjnej

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – krajowe wyjazdy służbowe,
  – zagrożenie naciskami grup przestępczych,
  – zagrożenie korupcją,
  – stres związany z obsługą klientów zewnętrznych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – brak podjazdu,
  – brak wind,
  – brak odpowiedniej szerokości drzwi

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia spraw kancelaryjnych i archiwalnych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • przeszkolenie z zakresu prowadzenia spraw kancelaryjnych, archiwalnych,
  • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w tym zakresie
  • umiejętność obsługi komputera,
  • znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych, ochronie danych osobowych, umiejętność prowadzenia postępowań administracyjnych, prowadzenia archiwum.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  28-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Ozorkowskie Przedmieście 4
  99-100 Łęczyca

Inne informacje:

  Wynagrodzenie brutto: 1900,07 zł.
  Oferty niespełniające wymagań formalnych, a także złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone lub rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone. W przypadku przesłania dokumentów pocztą, za datę ich złożenia w terminie wskazanym w ogłoszeniu, przyjmuje się datę stempla pocztowego.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 024-721-11-04.