Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw obsługi kancelaryjnej
 • w Wydziale Prewencji i Ruchu Drogowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji
  ul. Sikorskiego 4
  59-800 Lubań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lubań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wydawanie korespondencji wydziału zgodnie z dekretacją naczelnika;
 • prowadzenie dziennika korespondencyjnego oraz spisów spraw wydziału w aplikacji E-Komenda;
 • prowadzenie rejestru spraw o wykroczenia w aplikacji E-Komenda;
 • przygotowywanie do wysłania korespondencji wychodzącej z wydziału;
 • gromadzenie i zabezpieczanie dokumentacji wydziału w celu przekazania jej do składnicy akt.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym,
  – podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • parter budynku KPP, praca przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi komputera (znajomość pakietu Office);
  • komunikatywność;
  • umiejętność planowania własnej pracy.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe;
 • dostęp do informacji o klauzuli poufne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  27-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Sikorskiego 4
  59-800 Lubań

Inne informacje:

  Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie naboru. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z nie zakwalifikowaniem kandydatki/kandydata. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone (przesłane) po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego) i zostaną komisyjnie zniszczone. Na kopercie należy dopisać oferta pracy na stanowisko inspektora Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 75 7229092.