Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śląskim

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw kadr i szkolenia
 • Podzespole Kadr i Szkolenia Zespołu Wspomagającego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji
  w Lwówku Śląskim
  59-600 Lwówek Śląski
  ul. Jana Pawła II 12

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lwówek Śląski

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim.
 • Ustalanie uprawnień pracowników do pracowniczego stażu pracy, nagrody jubileuszowej i innych świadczeń oraz przygotowywanie decyzji w tych sprawach, w celu przekazania komórce wypłacającej świadczenia finansowe informacji na temat wysokości należnych świadczeń.
 • Rozpoznawanie potrzeb w zakresie kursów i szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników i funkcjonariuszy Policji.
 • Ewidencjonowanie czasu pracy i absencji pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim.
 • Przygotowywanie dokumentacji w sprawach emerytalno – rentowych w celu przekazania jej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowo – mobilizacyjnej funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim, opracowywanie regulaminu i etatu jednostki zmilitaryzowanej Komendy Powiatowej Policji w Lwówku i na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
 • Zakładanie i prowadzenie teczki akt osobowych w celu przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy
  – praca przy sztucznym i naturalnym oświetleniu
  – obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, drukarka, fax., telefon)

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych
  • znajomość przepisów ustawy o Policji i przepisów wykonawczych
  • umiejętność rozwiązywania problemów
  • umiejętność organizacji pracy własnej
  • samodzielność, dyspozycyjność, dokładność
  • obsługiwanie programu ZUS „Płatnik”

wymagania dodatkowe

 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku kadrowym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie, kwalifikacje, umiejętności itp.
 • kopie świadectw pracy

Termin składania dokumentów:

  31-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Jana Pawła II 12
  59-600 Lwówek Śląski
  z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na stanowisku inspektor ds. kadr i szkolenia”

Inne informacje:

  W aplikacji kandydaci powinni wskazać numer ogłoszenia o naborze.
  Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik kwoty bazowej 1,1 co stanowi kwotę 2 060,- zł brutto. Kandydaci, którzy spełniają wymogi formalne określone
  w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz o stosowanych technikach (metodach) selekcji (np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, zadanie praktyczne).
  Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń opatrzonych własnoręcznym podpisem kandydata lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. KPP w Lwówku Śląskim nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze.