Komenda Powiatowa Policji w Oleśnie

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw ds. obsługi sekretarskiej
 • w Zespole Prezydialnym i do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  46-300 Olesno, ul. Klonowa 1A

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olesno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji korespondencji wpływającej i wysyłanej z komendy
 • przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji na poszczególne komórki organizacyjne komendy i podległe jednostki Policji według dekretacji Komendanta Powiatowego Policji w Oleśnie, jego zastępcy oraz kierowników podległych jednostek i komórek organizacyjnych
 • nadzór nad sekretariatami poszczególnych komórek organizacyjnych KPP w Oleśnie i podległych komisariatów
 • prowadzenie terminarza spotkań, narad oraz informowanie o terminach załatwiania spraw w komendzie w celu wsparcie bieżącej pracy komendanta
 • sporządzanie maszynopisów dla Komendanta Powiatowego Policji w Oleśnie i jego zastępcy
 • gromadzenie i prowadzenie ewidencji Dzienników Urzędowych Ministra Spraw Wewnętrznych, Dzienników Urzędowych Komendanta Głównego Policji oraz resortowych aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym
 • prowadzenie ewidencji wydanych delegacji służbowych
 • prowadzenie ewidencji stempli i pieczęci oraz ich wydawanie uprawnionym policjantom i pracownikom

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w podstawowym systemie czasu pracy (jednozmianowym), ośmiogodzinnym, wewnątrz budynku w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na pierwszym piętrze – w tym zakresie budynek nie jest dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo (bariery architektoniczne)

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko wyposażone w telefon, kserokopiarkę, niszczarkę dokumentów, urządzenie wielofunkcyjne, komputer oraz w monitor ekranowy; czas pracy przy monitorze poniżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem, wymuszona pozycja ciała (siedząca)

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych (telefon, faks, kserokopiarka)
  • znajomość przepisów i procedur prawnych dotyczących pracy kancelaryjnej

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w obszarze związanym z obsługą sekretariatu w administracji publicznej
 • znajomość obiegu dokumentów w jednostkach Policji
 • uprawnienia dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą: poufne/ zastrzeżone
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej
 • komunikatywność, rzetelność i systematyczność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe wskazane w wymogach stanowiska pracy (w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia)
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (zgodnie ze stawianymi wymogami

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  17-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Klonowa 1A
  46-300 Olesno

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną

  Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

  Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów oraz złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) zostaną odrzucone. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnych etapach postępowania. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 34 350 44 11.
  Komenda Powiatowa Policji w Oleśnie nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ukazujących się w prasie oraz na innych stronach internetowych niż www.dsc.kprm.gov.pl oraz www.olesno.policja.gov.pl