Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw obsługi kancelaryjnej
 • w Wydziale Kryminalnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu
  ul. Jana Pawła II 32
  32-300 Olkusz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olkusz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie, rejestrowanie i przekazywanie dokumentów jawnych do odpowiednich adresatów, w formie papierowej i elektronicznej,
 • prowadzenie Elektronicznego Rejestru Czynności Dochodzeniowo-Śledczych oraz Elektronicznego Rejestru Postępowań Sprawdzających,
 • przesyłanie korespondencji dotyczącej prowadzonych postępowań, odnotowywanie sposobu załatwienia spraw,
 • kompletowanie, przygotowywanie dokumentacji ostatecznie załatwionej, sporządzanie protokołów brakowania i spisów akt przekazanych do Składnicy akt oraz odnotowywanie faktu archiwizacji w stosownych rejestrach i spisach spraw,
 • zapoznawanie policjantów z aktualnymi przepisami, wytycznymi oraz okólnikami.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa w siedzibie urzędu przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy. Praca wykonywana w podstawowym systemie czasu pracy, w jednozmianowym rozkładzie czasu pracy.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Występują czynniki uciążliwe dla zdrowia – oświetlenie naturalne i sztuczne. Nie występują szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy.
  Praca wykonywana z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych.
  Pomieszczenie biurowe usytuowane na poziomie + 3 budynku Komendy. Budynek wyposażony w windę, podjazd oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows,
  • umiejętność korzystania z internetu, w tym obsługi poczty elektronicznej oraz specjalistycznych aplikacji komputerowych,
  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
  • umiejętność współpracy,
  • komunikatywność,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
  • znajomość zasad wykonywania czynności kancelaryjnych w KWP w Krakowie i jednostkach podległych,
  • znajomość przepisów dotyczących metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe w zakresie administracji,
 • przeszkolenie w zakresie obsługi kancelaryjnej,
 • poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność obsługi klienta,
 • budowanie pozytywnych relacji,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • obowiązkowość, sumienność i dokładność,
 • dążenie do rozwoju zawodowego,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe, w tym, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kserokopia książeczki wojskowej (należy skserować strony: z danymi osobowymi oraz z wpisem WKU o przeniesieniu do rezerwy),
 • kserokopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ”poufne” wydanego przez ABW lub Policję (jedynie w przypadku posiadania),
 • w liście motywacyjnym należy koniecznie podać adres e-mail.

Termin składania dokumentów:

  30-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Jana Pawła II 32
  32-300 Olkusz
  z dopiskiem Oferta pracy w służbie cywilnej nr 2/2016

Inne informacje:

  List motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Aplikacje należy składać w zaklejonych kopertach opatrzonych imieniem, nazwiskiem oraz dopiskiem „Inspektor Wydziału Kryminalnego do spraw obsługi kancelaryjnej”. O terminowości wpływu oferty do KPP w Olkuszu decyduje data stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie lub przesłane e-mailem nie będą rozpatrywane. Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów naboru zostaną powiadomione drogą elektroniczną (prosimy o podanie adresów e-mail).
  Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dokumenty aplikacyjne są brakowane wg obowiązujących w tym zakresie przepisów. Kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty. Dokumenty wytworzone przez kandydata, jak wskazano powyżej, powinny zostać opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Do składania aplikacji zachęcamy osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 6478216.