Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim

 • Komendant Powiatowy
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw do spraw obsługi kancelaryjnej Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu i Przestępczości Nieletnich
 • w Zespole Wspomagającym i Obsługi Informacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ostrowiec Świętokrzyski Aleja 3 Maja 9

Miejsce wykonywania pracy:

 • Ostrowiec Świętokrzyski
 • 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Aleja 3 Maja 9

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pobiera, rejestruje i wydaje poszczególnym funkcjonariuszom materiały, które wpłynęły do wydziałów: do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu i Przestępczości Nieletnich, do walki z Przestępczością Gospodarczą;
 • prowadzi obsługę kancelaryjną sekretariatu w celu uporządkowanego ewidencjonowania dokumentacji wpływającej i wychodzącej z wydziałów: do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu i Przestępczości Nieletnich, do walki z Przestępczością Gospodarczą;
 • wprowadza dane do policyjnych baz danych KSIP, SWD, SWOP zgodnie z przyznanymi uprawnieniami;
 • przygotowuje dokumenty do archiwizacji wytworzone w Wydziale do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu i Przestępczości Nieletnich oraz będących na stanie sekretariatu w celu realizacji ustawowych zadań w tym zakresie;
 • wykonuje czynności zapewniające funkcjonowanie prawidłowego obiegu informacji, a w tym m. in. kopie pism, opracowywanie pism, wykonywanie odpisów itp.;
 • w zastępstwie inspektora obsługi rejestracyjno-statystycznej prowadzi dokumentację rejestracyjno-statystyczną spraw, w tym przede wszystkim wprowadza dane do Elektronicznego Rejestru Czynności Dochodzeniowo-Śledczych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w pomieszczeniach biurowych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca wykonywana w 8 godzinnym systemie pracy. Stanowisko pracy wyposażone w komputer
  i monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze poniżej 4 godz. dziennie z naturalnym i sztucznym oświetleniem. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Budynek wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą „Poufne” lub wyższą bądź oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.);

wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi komputera w tym edytorów tekstu i innych programów komputerowych wykorzystywanych w pracy biurowej;
 • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014r. poz. 1111 z późn. zm.);
 • znajomość ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz. U. z 2015r. poz. 355 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  04-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Aleja 3-go Maja 9
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji/adres e-mail/numer telefonu. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane lub uzupełniane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data stempla pocztowego).
  Oświadczenia, list motywacyjny oraz życiorys muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
  Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Całość dokumentacji związanej z prowadzonym naborem w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej z wyjątkiem dokumentów osoby zakwalifikowanej do zatrudnienia, przechowywana będzie przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Policji. Po upływie terminu wskazanego w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Policji dokumentacja podlega zniszczeniu.
  Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 41-267-12-60 lub 41-267-12-50.