Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw finansowo-administracyjnych
 • w Zespole Finansów i Zaopatrzenia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji, 32-600 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 2

Miejsce wykonywania pracy:

 • Oświęcim

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie gospodarki sprzętem pozostającym w użytkowaniu przez Komednę Powiatową Policji w Oświęcimiu w tym m.in. prowadzenie książek ewidencyjnych sprzętu, prowadzenie rejestrów dowodów przyjęcia, wydania, przesunięcia, sporządzanie protokołów przyjęcia sprzętu na ewidencję, uzgadnianie widencji pomocniczej prowadzonej w KPP z ewidencją główna prowadzoną w KWP.
 • Prowadzenie całości zagadnień dotyczących gospodarki mieszkaniowej w tym m.in przygotowywanie decyzji administracyjnych I instancji w tym zakresie.
 • Naliczanie i sporządzanie list dodatkowych należności pieniężnych dla policjantów i pracowników.
 • Prowadzenie rejestrów faktur, rachunków i innych dokumentów finansowych wpływających do Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa, w pełnym wymiarze czasu pracy tj. 40 godzin tygodniowo, w godzinach od 7.30 do 15.30. Czynności wykonywane są w zdecydowanej większości czasu pracy w pozycji siedzącej, przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku, wyposażone jest w komputer, drukarkę, skaner oraz inne urządzenia biurowe. Oświetlenie w pomieszczeniu naturalne i sztuczne. Budynek komendy nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji

wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa osobowego
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  04-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Wyspiańskiego 2
  32-600 Oświęcim

Inne informacje:

  Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny, życiorys oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą i własnoręcznie podpisane. Oferty można składać w siedzibie urzędu lub przesyłać pocztą na wskazany powyżej adres . Oferty winny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „konkurs na stanowisko inspektora Zespołu Finansów i Zaopatrzenia” oraz opatrzone imieniem i nazwiskiem kandydata/kandydatki. Po weryfikacji formalnej ofert kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie i zaproszeni do siedziby komendy, w celu wzięcia udziału w dalszym postepowaniu. Oferty nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrwywane. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem się do dalszego etapu rekrutacji. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania ofert zachecamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr telefonu: 33/8475215