Komenda Powiatowa Policji w Otwocku

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw do spraw obsługi materiałowo-technicznej o gospodarczej
 • Zespołu Finansów i Zaopatrzenia Wydziału Wspomagającego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  05-400 Otwock
  ul. Pułaskiego 7 A

Miejsce wykonywania pracy:

 • Otwock

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie prac w zakresie zaopatrywania Komendy Powiatowej Policji w Otwocku i jednostek podległych terenowo w sprzęt i materiały: kancelaryjne, kwaterunkowo – biurowe, techniki biurowej, techniki policyjnej, kulturalno – oświatowy, gospodarczy, środki czystości, środki higieny osobistej, druki, przedmioty mundurowe.
 • Prowadzenie ewidencji książek obiektów budowlanych.
 • Administrowanie obiektów Komendy Powiatowej Policji w Otwocku i jednostek podległych terenowo w zakresie: konserwacji i bieżących remontów, usuwanie awarii, pobieranie, nadzór i rozliczanie materiałów konserwacyjno – remontowych.
 • Uczestnictwo w przeglądach obiektów Komendy Powiatowej Policji w Otwocku i jednostek podległych terenowo w zakresie okresowych kontroli: instalacji elektrycznej, odgromowej, wentylacyjnej, gazowej, przewodów kominowych, sprzętu gaśniczego
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej darowizn rzeczowych i pieniężnych oraz umów użyczenia sprzętu przekazanego na rzecz Policji.
 • Rozliczanie kosztów utrzymania psów służbowych.
 • Rozliczanie wydanych posiłków dla osób osadzonych w PDOZ Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej darowizn rzeczowych i pieniężnych oraz umów użyczenia sprzętu przekazanego na rzecz Policji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa w systemie 8 godz.
  praca przy monitorze ekranowym

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • stanowisko wyposażone z zestaw komputerowy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie preferowane wyższe w zakresie administracji
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z prowadzenie obsługio materiałowo technicznej

wymagania dodatkowe

 • zdolność analitycznego myślenia i pracy w zespole,
 • samodzielność,
 • terminowość i rzetelność
 • umiejętność redagowania pism,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy powierdzających doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  13-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Pułaskiego 7a
  05-400 Otwock

Inne informacje: