Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie

 • Komendant
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Zespole Finansów, Zaopatrzenia, Łączności i Informatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie
  Ul. Kochanowskiego 6
  63-300 Pleszew

Miejsce wykonywania pracy:

 • Pleszew
 • Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie
  Ul. Kochanowskiego 6
  63-300 Pleszew

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie i rozliczanie odcinków mandatów karnych kredytowanych i gotówkowych nałożonych przez policjantów KPP w Pleszewie
 • Sporządzanie zaświadczeń o zarobkach policjantów i pracowników Policji
 • Archiwizowanie dokumentów i udział w komisjach inwentaryzacyjnych
 • Pełnienie funkcji recepcyjnej
 • Przyjmowanie gotówki z tytułu zajęć majątkowych i mandatów karnych gotówkowych i odprowadzanie ich na właściwy rachunek
 • Wydawanie druków ścisłego zarachowania

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Komputer

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie Administracyjno-biurowe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w Administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej
  • korzystanie z pełni praw publicznych
  • nie skazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • posiadanie nieposzlakowanej opinii

wymagania dodatkowe

 • Wiedza w zakresie przepisów resorowych i ogólnopaństwowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  20-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Kochanowskiego 6
  63-300 Pleszew

Inne informacje: