Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw Prezydialnych
 • Sekretariat Główny

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach

Miejsce wykonywania pracy:

 • Proszowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-biurowej sekretariatu Komendanta Powiatowego Policji, w szczególności polegającej na niezwłocznym przedkładaniu dokumentów i bieżącej korespondencji do podpisu oraz zapewnianie jej właściwej rejestracji zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • wspomaganie w/w prac techniką komputerową – rejestracja, obieg
 • obsługa organizacyjno – recepcyjna spotkań kierownictwa z interesantami, prowadzenie kalendarza spotkań, narad oraz informowanie o wyznaczonych terminach zainteresowanych,
 • przekazywanie komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych policjantom i pracownikom komendy

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Praca biurowa, obsługa sekretarsko-kancelaryjna oraz prezydialna. Na stanowisku mogą wystąpić warunki uciążliwe spowodowane wymuszoną pozycja ciała – praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy w pozycji siedzącej.
  – Pomieszczenie, w którym wykonywana jest praca znajduje się na I piętrze, posiada małą powierzchnię oraz wąskie ciągi komunikacyjne. Budynek nie jest wyposażony w windę, posiada jedynie zewnętrzny podjazd dla wózków inwalidzkich i platformę dla niepełnosprawnych umożliwiającą dostęp do parteru

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia pracy – komputer. Miejsce: I piętro, brak windy

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 12 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość pakietu biurowego MS Office w stopniu zaawansowanym

wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa „tajne”

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopia dowodu osobistego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  24-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Wolności 2
  32-100 Proszowice

Inne informacje:


  DODATKOWE INFORMACJE:

  1. oferty niespełniające wymogów formalnych, niekompletne i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane,
  2. kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefoniczne lub droga elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
  3. kandydaci nie zakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie,
  4. proponowane wynagrodzenie zasadnicze około 2300 zł brutto miesięcznie,
  5. wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis,
  6. wyklucza się przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną,
  7. oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone, nie zwracamy złożonych dokumentów
  8. do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne,
  9. dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 012 385 32 10
  10. oferty należy składać u Dyżurnego Komendy lub listownie – decyduje data stempla pocztowego.