Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Zespole Finansów i Zaopatrzenia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Bogedaina 18, 43-200 Pszczyna

Miejsce wykonywania pracy:

 • Pszczyna

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie list dodatkowych wypłat należności dla funkcjonariuszy,
 • prowadzenie księgi kasowej,
 • rejestrowanie faktur,
 • archiwizowanie dokumentacji,
 • przyjmowanie gotówki od funkcjonariuszy z nałożonych mandatów gotówkowych,
 • wyjazdy autem służbowym na terenie powiatu oraz do Katowic

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa w systemie ośmiogodzinnym jednozmianowym przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Wyjazdy służbowe radiowozem nieoznakowanym celem zaopatrzenia jednostki w materiały biurowe i środki czystości.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Miejsce pracy znajduje się na ostatnim poziomie 4-kondygnacyjnego budynku nieprzystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak podjazdów i wind, dwie wąskie klatki schodowe, otwory drzwi standardowych rozmiarów.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie średnie ekonomiczne lub wyższe (ekonomia, socjologia, prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne)
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat.B min. 2 lata

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizowania pracy własnej,
 • znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy
 • kopia świadectw pracy i innych dokumentów świadczących o doświadczeniu zawodowym

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  27-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Bogedaina 18
  43-200 Pszczyna
  Komenda Powiatowa Policji
  Bogedaina 18
  43-200 Pszczyna

Inne informacje:

  Oferty należy składać do 27.10.2015 r. w KPP w Pszczynie w Zespole Kadr i Szkolenia na 1 piętrze pokój 102 lub drogą pocztową – o zakwalifikowaniu się do dalszego etapu NIE DECYDUJE DATA STEMPLA POCZTOWEGO. Więcej informacji pod nr tel. 32 449 3219.

  Wynagrodzenie: kwota bazowa 1873,84 + mnożnik 1,07 + wysługa lat (od 5% do 20%)