Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw szkolenia i doskonalenia zawodowego, ewidencji oraz prowadzenia biblioteki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu
  ul. Bosacka 42
  47-400 Racibórz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Racibórz
 • Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu
  ul. Bosacka 42
  47-400 Racibórz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udział w realizacji polityki szkoleniowej funkcjonariuszy i pracowników KPP w Raciborzu poprzez zbieranie zapotrzebowania na różne przedsięwzięcia szkoleniowe, sporządzanie wykazów, współpraca w tym zakresie z bezpośrednimi przełożonymi oraz z KWP Katowice lub innymi organizatorami szkoleń
 • Obsługa systemu e-pfron w celu przekazywania informacji dot. stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych
 • Tworzy i aktualizuje zbiory absencji chorobowej i urlopowej dot. zatrudnionych policjantów i pracowników Policji na podstawie których sporządza zestawienia, statystyki oraz analizy
 • We współpracy z przełożonymi opracowuje plany urlopów oraz rozlicza ich wykorzystanie,
 • Obsługuje system informatyczny KADRA-SWOP poprzez wprowadzanie danych osobowych wynikających ze stosunku służby/pracy,
 • Gromdzi, ewidencjonuje oraz wypożycza zbiory biblioteczne KPP Racibórz,
 • Ewidencjonuje pisma i dokumenty wpływające i wychodzące z Zespołu,
 • Przygotowuje dokumenty oraz akta osobowe zwolnionych policjantów i pracowników do archiwizacji

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa w ośmiogodzinnym systemie czasu pracy, stanowisko wyposażone w monitor ekranowy, naturalne i sztuczne oświetlenie. Praca przy monitorze ekranowym- powyżej 4 godz. dziennie. Praca z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach budynków należących do kompleksu budynków KPP w Raciborzu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenie znajduje się na piętrze budynku A w kompleksie budynków KPP Racibórz – brak windy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów Ustawy o Policji , Ustawy o służbie cywilnej, Kodeks pracy,

wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „poufne”,
 • doświadczenie zawodowe w obszarze kadr i szkoleń,
 • komunikatywność,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzajacych doświadczenie w obszarze kadr i szkoleń

Termin składania dokumentów:

  08-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu
  ul. Bosacka 42
  47-400 Racibórz

Inne informacje:


  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
  Wynagrodzenie zasadnicze: 1856.98 zł brutto+dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
  Oferty niepodpisane, niekompletne, nie spełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Aplikacje należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem ”inspektor Zespołu Kadr i Szkolenia”. Kandydaci zakwalifikowani do procedury naboru zostaną poinformowani telefonicznie o kolejnych etapach selekcji. Proszę o podanie aktualnych danych kontaktowych w składanej dokumentacji.
  Nie zwracamy złożonych dokumentów.
  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 32 4594221 lub 4594222.