Komenda Powiatowa Policji w Rypinie

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw Zespołu Ogólnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Rypinie
  ul. Piłsudskiego 19
  87-500 Rypin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Rypin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw osobowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
 • prowadzenie rejestru skierowań na badania profilaktyczne, okresowe, kontrolne policjantów i pracowników jednostki
 • prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń ze zdarzeń drogowych
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • prowadzenie dokumentacji szkoleniowej

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w warunkach normalnych (biurowych)

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • komputer, bariery architektoniczne- brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość powszechnie obowiązujących przepisów prawa o słuzbie cywilnej
  • znajomość obowiązująch przepisów tj. Ustawa o Policji
  • umiejętność organizacji pracy własnej
  • umiejętność pracy w zespole
  • umiejętność działania w warunkach stresu

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  14-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Piłsudskiego 19
  87-500 Rypin

Inne informacje:

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
  Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane!!
  Kandydaci nie zakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie,
  W przypadku dużej ilości ofert przewidujemy przeprowadzenie testu wiedzy lub umiejętności,
  Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis,