Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej
  ul. Św. Andrzeja 2
  55-300 Środa Ślaska

Miejsce wykonywania pracy:

 • Środa Śląska
 • Komenda Powiatowa Policji
  ul. Św. Andrzeja 2
  55-300 Środa Śląska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Praca bedzie polegała na prowadzeniu wszystkich spraw związanych z informatyką i łacznością w KPP Środzie Śląskiej oraz dbałością o bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • prowadzenie ewidencji sprzętu teleinformatycznego
 • nadzór nad prawidłowym działaniem sprzętu i systemów teleinformatycznych
 • administrowanie policyjnych systemów teleinformatycznych
 • wprowadzanie danych do systemów policyjnych
 • nadzór nad nadawaniem/ odbieranie upawnień do systemów lokalnych dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
 • zapewnianie prawidłowego funkcjonowania urządzeń kopiujących, zamawianie materiałów eksploatacyjnych, zlecanie przeglądów oraz prowadzenie kart kserokopiarek

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca siedząca przy komputerze, powyżej połowy czasu pracy:
  -praca w systemie jednozmianowym
  – obsługa urządzeń biurowych
  -wyjazdy służbowe
  -wysiłek fizyczny

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – w pomieszczeniu zapewnione jest oświetlenie naturalne i sztuczne,
  -urządzenia biurowe;
  -bariera architektoniczna – brak windy,
  – przenoszenie ciężarów do 15 kg.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie preferowane o profilu informatycznym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie informatyki
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość systemów komputerowych oraz łączności przewodowej i bezprzewodowej
  • znajomość obsługi pakietów biurowych i systemów operacyjnych
  • umiejętność w pracy w zespole
  • prawo jazdy kat. B

wymagania dodatkowe

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestęstwo skarbowe
 • kopia dokumentów potwierdzające wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzając posadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy
 • kopia świadectw pracy
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie, kwalifikacjie, uprawnienia itp.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

Termin składania dokumentów:

  17-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Św. Andrzeja 2
  55-300 Środa Śląska

Inne informacje:

  Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub meilowo. Aplikacja nadesłana po terminie nie będą rozpatrywane( decyduje data stempla pocztowego). Proszę o umieszczenie na kopercie nazwy stanowiska do którego prowadzony jest nabór. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Przewidywane uposażenie na wyżej wymienione stanowisko pracy wynosi ok. 2000 zł. brutto, premia kwartalna plus prawo dodatku z tytułu wysługi lat. Dodatkowe informacje pod tel. 713967509