Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gdańskim

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw obsługi kancelaryjno-biurowej
 • w Wydziale Kryminalnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 0.8

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gdańskim
  83-200 Starogard Gdański
  ul. Bohaterów Getta 2

Miejsce wykonywania pracy:

 • Starogard Gdański

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnienie sprawnej obsługi sekretariatu Wydziału Kryminalnego,
 • ewidencjonowanie przychodzącej i wychodzącej korespondencji w odpowiednich dziennikach korespondencyjnych,
 • prowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów,
 • wysyłanie korespondencji z jednoczesnym sporządzaniem wykazów przesyłek nadanych i przesyłek poleconych,
 • archiwizacja dokumentów spraw ostatecznie załatwionych,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa w siedzibie urzędu,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • komputer, bariery architektoniczne-brak wind, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość obowiązujących przepisów z zakresu pracy kancelaryjno- biurowej i archiwizacyjnej,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • komunikatywność,
  • organizacja własnego stanowiska pracy,
  • dyspozycyjność,
  • terminowość,
  • obsługa komputera i urządzeń biurowych.

wymagania dodatkowe

 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • okopie świadectw pracy, dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Termin składania dokumentów:

  16-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Bohaterów Getta 2
  83-200 Starogard Gdański

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie brutto: 1530,- zł

  Oferty niespełniające wymogów formalnych, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego stanowiska, przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  Podanie i oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis.
  Dokumenty aplikacyjne w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru mogą być odbierane przez kandydatów.

  Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów będą informowani telefonicznie.

  W przypadku dużej ilości ofert przewidujemy przeprowadzenie testu wiedzy lub umiejętności.

  Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (058) 7370204