Komenda Powiatowa Policji w Strzelinie

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Zespole Wspomagającym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji
  w Strzelinie
  ul. Wolności 15
  57-100 Strzelin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Strzelin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządzanie list dodatkowych należności dla funkcjonariuszy i pracowników komendy (dojazdy, przejazdy do szkoły, ZFŚS) oraz naliczanie należności przysługujących funkcjonariuszom i pracownikom komendy z tytułu krajowych podróży służbowych
 • Realizacja zadań dotyczących medycyny pracy- wystawianie skierowań i prowadzenie wymaganej dokumentacji w zakresie badań: profilaktycznych, okresowych, kontrolnych, sanitarnych i dla kierowców oraz szczepień
 • Rozliczanie absencji policjantów i pracowników (urlopy, zwolnienia lekarskie) oraz prowadzenie w tym zakresie wymaganej dokumentacji
 • Prowadzenie gospodarki mandatowej w zakresie pobierania oraz rozliczania bloczków mandatowych z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu- Internetowy System Ewidencji Mandatów
 • Naliczanie należności przysługujących biegłym sądowym, kuratorom, wzywanym świadkom oraz osobom przybranym do okazania
 • Rozliczanie rozmów telefonicznych ze służbowych telefonów komórkowych oraz przekroczenia limitów
 • Przygotowywanie i weryfikacja dokumentów dotyczących ubezpieczeń społecznych (ZUS Płatnik)
 • Sporządzanie dokumentacji niezbędnej do obciążenia podatkiem od nieruchomości

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno- biurowa w siedzibie Komendy

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy
  praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
  bariery architektoniczne: schody brak wind

  Inne
  Wynagrodzenie brutto 2.267,00 zł miesięcznie + dodatek za wysługę lat. Oferty otrzymane po terminie lub przesłane e-mailem nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dokumenty aplikacyjne są brakowane wg obowiązujących przepisów. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 717834209 lub 717834223.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o Policji
  • znajomość programu ZUS Płatnik
  • rzetelność i terminowość
  • umiejętność pracy w zespole
  • obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  12-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Wolności 15
  57-100 Strzelin

Inne informacje: