Komenda Powiatowa Policji w Tucholi

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • Jednoosobowego Stanowiska do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 0.25

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Tucholi
  ul. Świecka 23, 89 – 500 Tuchola

Miejsce wykonywania pracy:

 • Tuchola
 • 89 – 500 Tuchola, ul. Świecka 23 (obecna siedziba)

  89 – 500 Tuchola, ul. Dworcowa (po oddaniu do użytku nowej siedziby)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli warunków służby / pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP w Komendzie Powiatowej Policji w Tucholi i podległych posterunkach Policji, w celu wskazania oraz zlecenia niezwłocznego usunięcia uchybień / nieprawidłowości ujawnionych w trakcie kontroli,
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń, w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków służby / pracy
 • sporządzanie i przedstawianie pracodawcy okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny służby / pracy, zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia funkcjonariuszy Policji / pracowników oraz poprawę warunków służby / pracy,
 • przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach służby / pracy,
 • udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny służby / pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie BHP,
 • opracowywanie i opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny służby / pracy na poszczególnych stanowiskach,
 • przewodniczenie komisji mającej za zadanie ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków w służbie / pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, a także zachorowań na choroby zawodowe oraz kontrola realizacji tych wniosków,
 • prowadzenie kompletu rejestrów dokumentujących działania z zakresu BHP, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków w służbie / pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku służby / pracy.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca związana z odpowiedzialnością materialną / dyscyplinarną za powierzone mienie i podejmowane decyzje, w tym rodzące skutki finansowe, wykonywana w pomieszczeniach biurowych. Realizacja zadań wymaga częstych kontaktów z petentami (telefonicznych, mailowych, bezpośrednich). Praca przy monitorze ekranowym w wymiarze przekraczającym połowę dobowego czasu pracy. Czynniki utrudniające wykonywanie zadań: stres związany z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz, codzienna obsługa petentów zewnętrznych, zagrożenie korupcją. Krajowe wyjazdy służbowe. Realizacja zadań nie jest związana z wysiłkiem fizycznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Nie występują uciążliwe / szkodliwe / niebezpieczne warunki pracy. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Narzędzia i materiały pracy: komputer, sprzęt biurowy (faks, kserokopiarka, niszczarka). W pionowych ciągach komunikacyjnych nie ma wind osobowych oraz podjazdów dla osób niepełnosprawnych. W budynku stanowiącym obecne miejsce pracy nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajdować się będzie w nowej siedzibie KPP w Tucholi.

  Inne
  wynagrodzenie brutto maksymalnie 670 zł (we wszystkich składnikach wynagrodzenia)

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie profilowe (w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy)
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające (z koniecznością pozytywnego zakończenia),
  • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów i zasad BHP w praktyce,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • komunikatywność,
  • umiejętność współpracy,
  • wysoka kultura osobista.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe o profilu BHP,
 • znajomość komputerowych programów biurowych (pakiet Microsoft Office),
 • doświadczenie zawodowe w służbie BHP (6 miesięcy).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w służbie BHP (wymóg dodatkowy)

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  25-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Świecka 23
  89-500 Tuchola

  Z dopiskiem:
  „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej i numer ogłoszenia”

Inne informacje:

  Techniki i metody selekcji:
  – I etap selekcji: analiza merytoryczna aplikacji (weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych zgodnie z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Tucholi z dnia 23.04.2013 r. – upubliczniony na BIP KPP w Tucholi)
  – II etap selekcji: test kompetencyjny (sprawdzenie wiedzy i umiejętności jej praktycznego zastosowania)
  – III etap selekcji: rozmowa kwalifikacyjna

  Zakres zagadnień obowiązujący na teście kompetencyjnym (II etap selekcji) będzie obejmował sprawdzenie i umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu:
  – ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. 2014, poz. 1502 ze zm.) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  – ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (Dz. U. 2014, poz. 616 ze zm.),
  – rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. 2014, poz. 863),
  – rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. 2009, Nr 105, poz. 870),
  – rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004, Nr 180, poz. 1860 ze zm.),
  – rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997, Nr 109, poz. 704 ze zm.).

  Obszary badane podczas rozmowy kwalifikacyjnej (III etap selekcji) będą obejmowały:
  – kompetencje niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku
  – umiejętność formułowania wypowiedzi
  – motywację do podjęcia pracy
  – autoprezentację kandydata

  Koniecznie proszę zaznaczyć w liście motywacyjnym, jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, komórka organizacyjna, nr ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisem. Proszę składać wyłącznie dokumenty wymagane w niniejszym ogłoszeniu (w zamkniętych kopertach). Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do II etapu naboru, o czym zostaną powiadomieni za pośrednictwem BIP KPP w Tucholi (zakładka wolne stanowiska w służbie cywilnej). Nadesłanych ofert nie odsyłamy.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, kolor skóry, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, tożsamość płciową, przynależność związkową, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.