Komenda Powiatowa Policji w Tucholi

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • Zespołu Kadr i Szkolenia i Prezydialnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 0.75

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Tucholi
  ul. Świecka 23, 89 – 500 Tuchola

Miejsce wykonywania pracy:

 • Tuchola
 • 89 – 500 Tuchola, ul. Świecka 23 (obecna siedziba)

  89 – 500 Tuchola, ul. Dworcowa (po oddaniu do użytku nowej siedziby)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie komunikatów, wniosków personalnych i pozostałych dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, dokumentów rentowych i emerytalnych itp., w celu zapewnienia zgodnego z przepisami zatrudnienia, trwania oraz ustania stosunku pracy,
 • nadzorowanie terminowości sporządzania dokumentacji związanej z pierwszą oraz okresową oceną w służbie cywilnej, opisów i zakresów stanowisk pracy, w celu zapewnienia optymalnej polityki kadrowej pracowników cywilnych i korpusu służby cywilnej Komendy Powiatowej Policji w Tucholi,
 • realizowanie i nadzorowanie zadań mobilizacyjno – obronnych, w celu zabezpieczenia kadrowego jednostki zmilitaryzowanej Policji,
 • sporządzanie i nadzorowanie dokumentacji dot. medycyny pracy, w celu kierowania funkcjonariuszy i pracowników na badania wstępne, profilaktyczne, okresowe, kontrolne i specjalistyczne oraz w celu odpowiedniego zabezpieczenia funkcjonariuszy i pracowników szczepieniami ochronnymi,
 • organizowanie, przygotowywanie i dokumentowanie naborów do pracy w Policji, przyjęć praktykantów lub stażystów, w celu wyłonienia kandydatów do zatrudnienia i na staż, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • opracowywanie rocznych planów urlopów jednostki, w celu nadzoru nad prawidłową ich realizacją, wykorzystaniem i dokumentowaniem,
 • dysponowanie aktami osobowymi pracowników korpusu służby cywilnej i pracowników cywilnych Policji, w celu prawidłowego ich prowadzenia i aktualizowania danych w nich zawartych,
 • zgłaszanie, wyrejestrowywanie i przekazywanie informacji dotyczących zmian wśród policjantów i pracowników w zakresie ubezpieczenia w NFZ za pośrednictwem Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, w celu bieżącego dokumentowania ubezpieczeń zdrowotnych,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca związana z odpowiedzialnością materialną / dyscyplinarną za powierzone mienie i podejmowane decyzje, w tym rodzące skutki finansowe, wykonywana w pomieszczeniach biurowych. Realizacja zadań wymaga częstych kontaktów z petentami (telefonicznych, mailowych, bezpośrednich). Praca przy monitorze ekranowym w wymiarze przekraczającym połowę dobowego czasu pracy. Czynniki utrudniające wykonywanie zadań: stres związany z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz, codzienna obsługa petentów zewnętrznych, zagrożenie korupcją. Krajowe wyjazdy służbowe. Realizacja zadań nie jest związana z wysiłkiem fizycznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Nie występują uciążliwe / szkodliwe / niebezpieczne warunki pracy. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Narzędzia i materiały pracy: komputer, sprzęt biurowy (faks, kserokopiarka, niszczarka). W pionowych ciągach komunikacyjnych nie ma wind osobowych oraz podjazdów dla osób niepełnosprawnych. W budynku stanowiącym obecne miejsce pracy nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajdować się będzie w nowej siedzibie KPP w Tucholi.

  Inne
  wynagrodzenie brutto maksymalnie 1530 zł (we wszystkich składnikach wynagrodzenia)

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub w pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające (z koniecznością pozytywnego zakończenia),
  • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa pracy w praktyce,
  • komunikatywność,
  • umiejętność argumentowania,
  • umiejętność współpracy
  • umiejętność obsługi komputera,
  • wysoka kultura osobista.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie średnie o profilu administracyjnym,
 • znajomość komputerowych programów biurowych (pakiet Microsoft Office).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  25-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Świecka 23
  89-500 Tuchola

  z dopiskiem:
  „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej i numer ogłoszenia”

Inne informacje:

  Techniki i metody selekcji:
  I etap selekcji: analiza merytoryczna aplikacji (weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych zgodnie z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Tucholi z dnia 23.04.2013 r. – upubliczniony na BIP KPP w Tucholi)

  II etap selekcji: test kompetencyjny (sprawdzenie wiedzy i umiejętności jej praktycznego zastosowania)

  III etap selekcji: rozmowa kwalifikacyjna

  Zakres zagadnień obowiązujący na teście kompetencyjnym (II etap selekcji) będzie obejmował sprawdzenie i umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu:
  – ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. 2014, poz. 1502 ze zm.) w zakresie stosunku pracy, obowiązków pracodawcy i pracownika, czasu pracy i urlopów pracowniczych, rozpatrywania sporów o roszczenia ze stosunku pracy
  – ustawy o służbie cywilnej z dnia 21.11.2008 r. (tekst jedn.: Dz. U. 2014, poz. 1111 ze zm.) w zakresie przepisów ogólnych, organizacji służby cywilnej, nawiązania stosunku pracy w służbie cywilnej, zmiany i ustania stosunku pracy w służbie cywilnej, obowiązków i uprawnień członka korpusu służby cywilnej, odpowiedzialności dyscyplinarnej członka korpusu służby cywilnej
  – ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn.: Dz. U. 2015, poz. 355 ze zm.) w zakresie podstaw dot. funkcjonowania Policji, struktury organizacyjnej, hierarchii służbowej oraz urlopów policjantów.

  Obszary badane podczas rozmowy kwalifikacyjnej (III etap selekcji) będą obejmowały:
  – kompetencje niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku
  – umiejętność formułowania wypowiedzi
  – motywację do podjęcia pracy
  – autoprezentację kandydata

  Koniecznie proszę zaznaczyć w liście motywacyjnym, jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, zespół, nr ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisem. Proszę składać wyłącznie dokumenty wymagane w niniejszym ogłoszeniu (w zamkniętych kopertach). Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do II etapu naboru, o czym zostaną powiadomieni za pośrednictwem BIP KPP w Tucholi (zakładka wolne stanowiska w służbie cywilnej). Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, kolor skóry, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, tożsamość płciową, przynależność związkową, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.