Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw obsługi administracyjno – kancelaryjnej sekretariatu
 • w Wydziale Wspomagającym KPP Wadowice

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji
  ul.Lwowska 13
  34-100 Wadowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wadowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie czynności związanych z obsługą Sekretariatu Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach.
 • Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem Kancelarii /sekretariatu/ zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi pracę kancelaryjno- biurową w zakresie dokumentów jawnych.
 • Rejestrowanie i dokumentów w dzienniku korespondencyjnym, oraz w systemie Intradok, prowadzenie spisów spraw dla kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach oraz dla Wydziału Wspomagającego KPP w Wadowicach;
 • Nadzór i współdziałanie w przygotowaniu oraz organizacji narad, odpraw i spotkań Komendanta Powiatowego Policji i jego Zastępcy.
 • Bieżące prowadzenie rejestrów pomocniczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki w tym rejestrów delegacji służbowych.
 • Comiesięczne rozliczanie przesyłek pocztowych z załączoną specyfikacją z KWP w Krakowie w celu potwierdzenia zgodności nadanych przesyłek z naliczeniami dokonanymi przez Pocztę Polską.
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji liczb dziennika korespondencyjnego oraz bieżący nadzór nad przestrzeganiem terminów załatwiania spraw.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno- biurowa, jednozmianowa w siedzibie urzędu. Brak wyjazdów służbowych, brak wysiłku fizycznego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w pomieszczeniu służbowym z wykorzystaniem światła naturalnego i sztucznego, przed monitorem ekranowym poniżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy. Na stanowisku pracy mogą wystąpić warunki uciążliwe spowodowane: wymuszoną pozycją ciała.
  W budynku brakuje wind i podjazdów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w urzędach administracji rządowej lub samorządowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość obsługi komputera

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z pracy biurowej
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „Poufne”
 • znajomość Ustawy o Policji
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy
 • kopie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursów przydatnych na opisywanym stanowisku

Termin składania dokumentów:

  18-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Lwowska 13
  34-100 Wadowice

Inne informacje:

  Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika ds Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa.
  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach, które są dostępne na stronie KWP w Krakowie, w zakładce „Praca w Policji” (http://malopolska.policja.gov.pl/kadry/ksc-dokumenty-do-pobrania). O terminowości wpływu oferty do KPP w Wadowicach decyduje data stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie lub przesłane e-mailem nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dokumenty aplikacyjne są brakowane wg obowiązujących przepisów. Kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty. List motywacyjny, CV oraz oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 33 872-92-17.