Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Zespole Prezydialnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 6, 07-100 Węgrów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Węgrów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rejestrowanie i rozdzielanie korespondencji,
 • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji za pośrednictwem poczty specjalnej i zwykłej,
 • prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej,
 • ewidencjonowanie, gromadzenie, aktualizowanie oraz udostępnianie zbiorów aktów prawnych,
 • prowadzenie powielarni i dokumentacji z tym związanej,
 • obsługa interesantów i gości Komendanta Powiatowego Policji w Węgrowie.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie urzędu, praca biurowa, jednozmianowa w systemie ośmiogodzinnym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – oświetlenie naturalne i sztuczne,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
  – wymuszona pozycja ciała,
  – praca na I piętrze budynku, brak windy i udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • obowiązkowość,
  • obsługa urządzeń biurowych

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej min. 6 miesięcy,
 • uprawnienia dostępu do informacji niejawnych,
 • znajomość obiegu dokumentacji w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy.

Termin składania dokumentów:

  18-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  PIŁSUDSKIEGO 6
  07-100 WĘGRÓW
  tel. 25 792 12 00

Inne informacje:

  Procedura kwalifikacyjna na w/w stanowisko prowadzona jest zgodnie z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej zatwierdzonym przez Komendanta Powiatowego Policji w Węgrowie dostępnym w BIP KPP w Węgrowie.
  Listy osób, które zakwalifikują się do dalszych etapów będą opublikowane w BIP KPP w Węgrowie.
  Oferty nie spełniające wymogów, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, opatrzone aktualną datą. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Proponowane wynagrodzenie wg mnożnika kwoty bazowej – 1,0 – tj. 1873,84 zł brutto.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 025 792 12 09.