Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • Zespołu Gospodarki Materiałowo – Technicznej i Transportu Referatu Wspomagającego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  84-200 Wejherowo, ul. Dworcowa 14

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wejherowo

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • monitorowanie zużycia paliwa przez pojazdy służbowe
 • prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją i przydziałem pojazdów służbowych
 • prowadzenie podręcznego magazynu części zamiennych do pojazdów służbowych oraz magazynu materiałów pędnych i smarów
 • przestrzeganie terminów wykonywania obsługi technicznej pojazdów
 • realizacja wjazdów służbowych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa w pozycji siedzącej w 8 godzinnym systemie pracy przy świetle dziennym i sztucznym.Częste kontakty z funkcjonariuszami i pracownikami.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. W budynku występują bariery architektoniczne,brak wind oraz podjazdów dla wózków inwalidzkich wewnątrz budynku.Praca przy komputerze.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • roczne doświadczenie w pracy w administracji
  • prawo jazdy kat. B
  • umiejętność organizacji pracy własnej
  • dokładność i rzetelność w wykonywaniu pracy
  • dyspozycyjność
  • obsługa urządzeń biurowych

wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  30-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Dworcowa 14
  84-200 Wejherowo

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie brutto maksymalnie 1873,84,- + ewentualny % wysługi lat
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wymagane oświadczenia stanowią indywidualnie wytworzone druki.
  Osoby niespełniające kryteriów nie będą informowane o dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do uczestnictwa w naborze.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (0-58) 672-97-31, 672-97-13 i 679-98-13.