Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Wydziale Kryminalnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. T. Kościuszki 13
  07-200 Wyszków

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wyszków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie sprawdzeń w informatycznych bazach danych,
 • zapewnienie terminowości i prawidłowości wprowadzania danych do systemów informatycznych,
 • prowadzenie dokumentacji niezbędnej przy wykonywaniu wyżej wymienionych czynności,
 • sprawdzanie, rejestracja, modyfikacja informacji w niejawnych bazach danych,
 • archiwizacja dokumentów statystyczno-informatycznych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa w siedzibie urzędu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • biegła znajomość obsługi komputera

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie policykjnych systemów informatycznych,
 • poświadczenie bezpieczeństwa.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  26-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  w Wyszkowie
  ul. T. Kościuszki 13
  07-200 Wyszków
  pok. 115

Inne informacje: