Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Wydziale Prewencji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji
  ul. Nowogródzka 1
  68-100 Żagań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Żagań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizowanie i planowanie pracy kancelaryjno-biurowej zgodnie z obowiązującymi przepisami na tym stanowisku,
 • prowadzenie dzienników korespondencyjnych i podawczych,
 • przyjmowanie i przekazywanie korespondencji za pośrednictwem poczty specjalnej, Prokuratury, Sądu Rejonowego, Poczty Polskiej, wydawanie korespondencji za pokwitowaniem upoważnionym osobom,
 • dbałość o ciągłość ksiąg, rejestrów, dzienników i teczek prowadzonych w Wydziale Prewencji i Wydziale Sztab Policji,
 • kompletowanie i przekazywanie do Składnicy Akt KPP w Żaganiu dokumentacji służbowej jawnej i niejawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie w formie elektronicznej wykazów korespondencyjnych Wydziału Prewencji i Wydziału Sztab Policji wysłanej za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 • wysyłanie korespondencji faksem oraz pocztą LOTUS.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa w podstawowym systemie czasu pracy,
  – praca przy komputerze,
  -większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, przemieszczanie się po budynku.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca biurowa na pierwszym piętrze w budynku czterokondygnacyjnym,
  – stanowisko pracy wyposażone w niezbędne urządzenia do realizacji zadań tj. komputer, drukarka, telefon, itp.
  – w budynku znajduje się winda,
  – oświetlenie naturalne i sztuczne.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w danym obszarze lub w pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność stosowania przepisów w praktyce,
  • komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • obsługa urządzeń biurowych.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe administracyjne,
 • przeszkolenie z zakresu pracy kancelaryjno-biurowej,
 • 1 rok doświadczenia na stanowisku sekretarskim.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy.

Termin składania dokumentów:

  18-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  NOWOGRÓDZKA 1
  68-100 ŻAGAŃ

Inne informacje:

  Wynagrodzenie zasadnicze: 1.873,84 złotych brutto + dodatek za wieloletnią pracę (uzależniony od stażu pracy – od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert pracy.
  Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis!
  Za datę nadesłania oferty uznaje się datę nadania. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
  KPP w Żaganiu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.