Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw organizacyjno-gospodarczych
 • w Zespole do spraw Administracyjno-Gospodarczych Wydziału Wspomagającego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem
  ul. Jagiellońska 32
  34-500 Zakopane

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zakopane

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie ewidencji pomocniczej wszystkich składników majątku pozostającego w użytkowaniu Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem, w tym prowadzenie ewidencji składników majątku pozostającego w użytkowaniu Wydziału Wspomagającego.
 • Planowanie potrzeb w zakresie druków i formularzy policyjnych, materiałów kancelaryjno-biurowych, sprzętu i materiałów techniki policyjnej oraz sprzętu techniki biurowej i wyposażenia kwaterunkowego, inwestycyjnego oraz prowadzenie ewidencji pomocniczej majątku rzeczowego w książkach Go-9.
 • Ustalanie spraw organizacyjnych w zakresie usług żywienia osób zatrzymanych w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych i pracowników cywilnych.
 • Sporządzanie wykazów policjantów uprawnionych do otrzymywania wyposażenia specjalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Prowadzenie ewidencji i zabezpieczenie materiałowe oraz sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej zakupionych przez jednostkę i przyjętych od Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie materiałów do konserwacji, narzędzi, środków czystości itp.
 • Sporządzanie wykazów pracowników Policji uprawnionych do otrzymywania odzieży ochronnej i roboczej oraz środków ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Planowanie potrzeb oraz prowadzenie dokumentacji przychodowo-rozchodowej napojów chłodzących przysługujących policjantom i pracownikom Policji w okresie letnim.
 • Dokonywanie doraźnych zakupów materiałów eksploatacyjnych oraz kancelaryjno-biurowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie urzędu,
  praca przy komputerze,
  wymuszona pozycja ciała,
  praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek i pomieszczenia urzędu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się
  na wózkach inwalidzkich (wyłącznie podjazd, wejście do budynku oraz pomieszczenie sanitarne na parterze budynku dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych). Pomieszczenie biurowe znajduje się na parterze budynku.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi komputera,
  • samodzielność,
  • staranność i obowiązkowość,
  • komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w charakterze zaopatrzeniowca,
 • poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń o wykonywaniu zlecenia/dzieła, itp.)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  29-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Jagiellońska 32
  34-500 Zakopane

Inne informacje:


  1. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych oraz przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę.
  2. Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie
  i opatrzone datą.
  3. Wyklucza się przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.
  4. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  5. Kandydaci zakwalifikowani będą powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rekrutacji.
  6. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
  7. Nasza jednostka Policji jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dodatkowe informacje:
  tel. 18 20 23 553 – Zespół ds. Kadr i Szkolenia Wydział Wspomagający Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem