Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw gospodarki transportowej
 • w Zespole Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu
  ul. Długa 58/60
  95-100 Zgierz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zgierz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej gospodarki transportowej
 • planowanie napraw bieżących i szkodowych oraz obsług okresowych, gwarancyjnych pojazdów służbowych
 • prowadzenie miesięcznych rozliczeń wszystkich pojazdów służbowych
 • bieżąca kontrola ksiąg dyspozytora ruchu pojazdów służbowych KPP w Zgierzu
 • prowadzenie postępowań szkodowych w zakresie szkód komunikacyjnych
 • opracowanie faktur za paliwa, przeglądy, naprawy i inne usługi oraz opracowanie faktur za holowanie/parkowanie pojazdów do celów procesowych
 • wydawanie środków MPiS z magazynu, zamawianie płynów, olejów, smarów, części zamiennych do środków transportowych, sporządzanie sprawozdań z gospodarki MPiS
 • wydawanie upoważnień/zaświadczeń do prowadzenia pojazdów służbowych oraz w zastępstwie wykonywanie prac realizowanych na stanowiskach inspektora, starszego inspektora i specjalisty Zespołu Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia KPP w Zgierzu

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w pomieszczeniu zamkniętym, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, praca przy sztucznym oświetleniu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na parterze

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obsługa komputera i innych urządzeń biurowych
  • umiejętność interpretacji przepisów i rozwiązywania problemów
  • umiejętność podejmowania decyzji, organizacji pracy własnej i pracy w zespole

wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość języka angielskiego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności

Termin składania dokumentów:

  13-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Długa 58/60
  95-100 Zgierz

Inne informacje:

  -oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
  – na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
  – kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
  – oferty, które spełniały wymagania formalne lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone(o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
  – oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
  – wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 1.944,67 zł brutto,
  – oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie.