Komenda Rejonowa Policji Warszawa II

 • Komendant Rejonowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Zespole do spraw Kadr i Szkolenia Wydziału Ogólnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  KRP Warszawa II
  ul. Malczewskiego 3/5/7
  02-617 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynacja sporządzania planów doskonalenia zawodowego w miejscu pełnienia służby
 • udział w typowaniu kandydatów na kursy doskonalenia zawodowego oraz na wyszkolenie strzeleckie prowadzone przez jednostki szkoleniowe Policji
 • opracowywanie materiałów analityczno -sprawozdawczych z obszaru prowadzonych zagadnień
 • weryfikacja kandydatów na przeszkolenie zawodowe, misje pokojowe pod względem wymogów formalnych
 • opracowywanie i kompletowanie dokumentów niezbędnych w procesie kadrowo – szkoleniowym
 • sporządzanie dokumentacji związanej z absencją chorobową policjantów i pracowników Policji Komendy oraz podległych jednostek Policji
 • przygotowanie dokumentacji związanej z organizacją praktyk studenckich w Komendzie
 • sporządzanie miesięcznych wykazów dotyczących zaległych urlopów policjantów Komendy i podległych jednostek Policji

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie urzędu;
  – kontakt telefoniczny i bezpośredni z petentami

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – naturalne oświetlenie;
  – wymuszona pozycja ciała;
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy;
  – w budynku brak jest windy;
  – brak podjazdów wewnątrz budynku

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
  • umiejętność organizacji pracy własnej;
  • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

wymagania dodatkowe

 • praca w administracji publicznej;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  21-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
  ul. Malczewskiego 3/5/7
  02-617 Warszawa

Inne informacje:

  Uposażenie brutto (wraz z wysługą lat pracy) – 2351,86 zł. Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa II może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
  Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (liczy się data stempla pocztowego). Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji na stronie www.mokotow.policja.waw.pl – zakładka aktualności. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. (22) 60 392 43, 60 319 81.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.