Komenda Rejonowa Policji Warszawa II

 • Komendant Rejonowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Zespole Wspomagającym Komisariatu Policji Warszawa Wilanów

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  02 – 617 Warszawa
  ul. Malczewskiego 3/5/7

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • 02 – 925 Warszawa
  ul. Okrężna 57

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • terminowa rejestracja druków w policyjnych bazach danych;
 • dokonywanie sprawdzeń w policyjnych bazach danych;
 • rejestracja osób poszukiwanych, zaginionych i NN osób;
 • weryfikacja danych w policyjnej bazie danych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie urzędu;
  – kontakt telefoniczny i bezpośredni z petentami

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – naturalne oświetlenie;
  – wymuszona pozycja ciała;
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy;
  – w budynku brak jest windy;
  – brak podjazdów wewnątrz budynku;

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość pracy na komputerze i aplikacji komputerowych;
  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
  • umiejętność organizacji pracy własnej;
  • umiejętność dokonywania analizy materiałów sprawy;
  • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające;

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu obsługi policyjnych baz danych;
 • praca w administracji publicznej
 • praca w obszarze informatycznym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  28-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
  Malczewskiego 3/5/7
  02-617 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym numeru ogłoszenia oraz nazwy stanowiska pracy

Inne informacje:

  Uposażenie brutto (wraz z wysługą lat pracy) – 2293,73 zł. Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa II może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (liczy się data stempla pocztowego). Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji na stronie www.mokotow.policja.waw.pl
  Techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, test praktyczny, rozmowa kwalifikacyjna. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 22 60 392 43, 60 319 81