Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV

 • Komendant Rejonowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • Wydział do walki z przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV
  ul. Żytnia 36
  01-198 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowaniw i rejestracja wpływów korespondencji kierowanej do wydziału, w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów,
 • sporządzanie wysyłek resortowych i zewnętrznych oraz kierowanie ich do wysłania,
 • przyjmowanie spraw ostatecznie zakończonych do registratury wydziału, w celu ich przechowywania,
 • wykonywanie czynności zgodnie z Zarządzeniem nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji,
 • prowadzenie ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich funkcjonariuszy wydziału,
 • prowadzenie dziennika aktów prawnych wydanych przez Naczelnika Wydziału, ewidencji pieczęci i stempli będących na stanie wydziału,
 • obsługa interesantów wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie udzielania im w dopuszczalnych granicach informacji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno – biurowa,
  – praca w siedzibie urzędu,
  – kontakt telefoniczny i bezpośredni z petentem.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego czasu pracy,
  praca przy oświetleniu mieszanym,
  -praca na II piętrze, brak wind dla osób niepełnosprawnych,
  – budynek z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
  – narzędzia pracy: komputer, kserokopiarka, fax

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi urzadzeń biurowych,
  • komunikatywność,
  • umiejętność organizacji pracy własnej,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość Zarządzenia nr 920 KGP w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej Policji

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie świadectw pracy potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  22-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV
  ul. Żytnia 36
  01-198 Warszawa


Inne informacje:

  Zatrudnienie na czas określony w celu zastępstwa pracownika podczas jego usprawiedliwionej nieobecności. Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów oraz własnoręcznie podpisane oświadczenia Oferty przesłane po terminie oraz niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani, zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji. Planowane techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, sprawdzian wiedzy merytorycznej, rozmowa kwalifikacyjna. Proszę o powołanie się na numer ogłoszenia.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.