Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

 • Komendant Stołeczny Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw obsługi sekretariatów kierownictwa KSP
 • w Gabinecie Komendanta Stołecznego Policji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie obsługi sekretariatów Komendanta Stołecznego Policji i Zastępców Komendanta Stołecznego Policji, w tym: uzgadnianie i ustalanie codziennego tygodniowego planu pracy oraz spotkań służbowych, zapewnianie obsługi gości i interesantów oraz wykonywanie rozmów telefonicznych,
 • przyjmowanie, ewidencjonowanie i przedkładanie do dekretacji korespondencji adresowanej do kierownictwa KSP oraz rozdzielanie do właściwych komórek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji i jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze jej działania,
 • prowadzenie i aktualizowanie ewidencji teleadresowej podmiotów współpracujących z kierownictwem KSP, terminarza spotkań, przyjęć interesantów oraz ewidencji zaproszeń, w tym: dotyczącej udziału w patronacie honorowym,
 • sporządzanie i aktualizowanie projektów grafików pracy sekretariatów Komendanta Stołecznego Policji i jego zastępców,
 • prowadzenie i aktualizowanie ewidencji sprzętu kwaterunkowo – biurowego, łączności i informatyki oraz innego wyposażenia pozostającego w dyspozycji kierownictwa KSP i pracowników sekretariatów,
 • sporządzanie projektów korespondencji okolicznościowej i roboczej oraz przekazywanie drogą elektroniczną do podmiotów współpracujących z kierownictwem KSP w zakresie wymiany informacji dotyczących udziału w spotkaniach służbowych i okolicznościowych,
 • branie udziału w organizacji uroczystości spotkań okolicznościowych oraz odpraw i narad służbowych zarządzanych przez kierownictwo KSP, w szczególności opracowywanie scenariusza planowanych przedsięwzięć oraz sprawowanie opieki nad zaproszonymi gośćmi,
 • dokonywanie okolicznościowych zakupów na cele reprezentacyjne dla kierownictwa KSP.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa.
  – permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego czasu pracy, praca przy świetleniu naturalnym i sztucznym, budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi sekretariatu
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość: – ustawy o Policji w zakresie dotyczącym organizacji Policji,
  • umiejętności: wysokie umiejętności interpersonalne, organizacji pracy własnej, współpracy, dokładność, obsługi komputera w zakresie pakietu MS OFFICE oraz urządzeń biurowych.

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie podstaw savoir-vivre,
 • znajomość przepisu wykonawczego do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie świadectw pracy potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  13-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  bezpośrednio w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji Aleja Solidarności 126, 01-195 Warszawa; bądź za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „Oferta pracy GKSP-2/IV/15”.Inne informacje:

  Uprzejmie informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny, życiorys oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą (korespondującą z datą złożenia dokumentów) oraz własnoręcznie podpisane. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji. Techniki i metody naboru: analiza ofert, test wiedzy merytorycznej, test wiedzy praktycznej, rozmowa kwalifikacyjna.