Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

 • Komendant Stołeczny Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw działalności archiwalnej
 • w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kwarend archiwalnych, sporządzanie informacji zbiorczych w oparciu o wynik kwarend oraz przekazanych stanowisk komórek i jednostek,
 • weryfikowanie pod kątem nadanych symboli klasyfikacyjnych, haseł klasyfikacyjnych, kategorii archiwalnych oraz zawartości, przejmowanie do archiwum oraz opracowywanie materiałów kategorii „B” i „A”,
 • przygotowywanie akt oraz przedstawianie propozycji opinii w zakresie ich udostępniania na potrzeby jednostek resortu spraw wewnętrznych i dla innych uprawnionych podmiotów,
 • opiniowanie protokołów brakowania kategorii „BC” oraz uczestniczenie w opiniowaniu protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej kat. „B” i „BE” dot. zasobu archiwalnego komend rejonowych, powiatowych, komisariatów specjalistycznych oraz realizowanie procedur brakowania zarchiwizowanej dokumentacji niearchiwalnej kat. „B” i „BE”, wytworzonej w komórkach organizacyjnych KSP,
 • odnotowywanie w ewidencjach archiwalnych ruchów akt związanych z przekazaniem, udostępnianiem, brakowaniem bądź przejmowaniem do zasobu materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej,
 • wykonywanie czynności instruktażowych w zakresie podstaw archiwizacji,
 • potwierdzanie za zgodność kopii, wypisów oraz wykonanych wyciągów oraz nanoszenie adnotacji o zniesieniu lub zmianie klauzuli tajności informacji niejawnych na dokumentach z zasobu archiwalnego,
 • uczestniczenie w opracowaniu okresowych i rocznych sprawozdań z realizowanych zadań i ruchu akt Archiwum, składnicach akt i registraturach oraz uczestniczenie w prowadzonym okresowo scontrum zasobu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa,
  – praca fizyczna lekka,
  – zagrożenie czynnikami biologicznymi – aspergillus fumigatus alergizujący czynnik biologiczny gr. 2.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca na wysokości do 1 – 3 metrów,
  – praca przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
  – dźwiganie ciężarów (do 10 kg),
  – praca przy oświetleniu mieszanym,
  – budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze archiwizacji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość ustaw: 1. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych – w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji, – w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych;
  • 2. o Policji w zakresie przepisów ogólnych, organizacji Policji, zakresu uprawnień Policji oraz aktu wykonawczego w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji;
  • 3. o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych w sprawie: – sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności, – organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych;
  • 4. o ochronie danych osobowych,
  • umiejętności: obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, analitycznego myślenia, pracy zespołowej i dobrej organizacji pracy.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe o specjalności archiwistyka, prawo, administracja,
 • znajomość: 1. aktu wykonawczego do ustawy o Policji – w sprawie zasad prowadzenia przez przełożonych dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym policjantów oraz sposobu prowadzenia akt osobowych;
 • 2. kodeksu karnego w zakresie przedawnienia,
 • znajomość programu Access,
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 • kurs archiwalny I stopnia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie świadectw pracy potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  16-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  bezpośrednio w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji Aleja Solidarności 126, 01-195 Warszawa; bądź za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „Oferta pracy WOINiA-3/XI/15”.

Inne informacje:

  Zachęcamy do składania ofert przez osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno – technicznego stanowiska pracy).
  Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny, życiorys oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą (korespondującą z datą złożenia dokumentów) oraz własnoręcznie podpisane. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani, zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji. Planowane techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, sprawdzian wiedzy merytorycznej, rozmowa kwalifikacyjna.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.