Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim

 • Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Wydziale Finansów

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Wyszyńskiego 64
  66-400 Gorzów Wlkp.

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gorzów Wlkp.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie i rozliczanie operacji gospodarczych zgodnie z przepisami i zasadami obiegu dokumentacji finansowo-księgowej, zapisami instrukcji obsługi kasowej, ewidencji rzeczowych składników majątkowych Skarbu Państwa, instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt dla jednostek organizacyjnych PSP oraz inwentaryzacji rzeczowych składników majątku;
 • obsługa kasy KW PSP zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki kasowej;
 • sporządzanie płatności bezgotówkowych za pomocą systemów bankowości elektronicznej;
 • kompletowanie i numerowanie dokumentów księgowych przeznaczonych do ewidencji w urządzeniach księgowych;
 • udział w planowaniu budżetu dla KP/KM PSP woj. lubuskiego-zestawienia materiałów planistycznych i wykonawczych;
 • sporządzanie raportów, zestawień i wyciągów z planów oraz wydatków realizowanych przez jednostki organizacyjne PSP woj. lubuskiego;
 • prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania;
 • prowadzenie księgowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w kasie urzędu, praca przy komputerze, sporadyczne wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy komputerze. Budynek dwukondygnacyjny, nie posiada windy, podjazdów, drzwi odpowiedniej szerokości oraz odpowiednio dostosowanych toalet.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
  • umiejętność obsługi programów pakietu Microsoft Office, umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych;
  • umiejętność obsługi bankowości elektronicznej oraz programów płacowych.

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż: 2 lata doświadczenia zawodowego w komórce finansowej;
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kserokopia dowodu osobistego;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • podanie oraz CV;

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  21-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
  Wyszyńskiego 64
  66-400 Gorzów Wlkp.

Inne informacje:

  Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Rekrutacja-inspektor”, imię i nazwisko.
  W ofercie należy podać dane kontaktowe-adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.