Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

 • Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw gospodarki materiałowej, inwentarzowej i mundurowej
 • w Wydziale Kwatermistrzowskim

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
  ul. Prosta 32
  87-100 Toruń

Miejsce wykonywania pracy:

 • Toruń

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie całokształtu spraw dotyczących gospodarki środkami trwałymi i wyposażenia pozostającego na stanie majątkowym Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu,
 • planowanie i dokonywanie zakupów pozostałych środków trwałych, sprzętu i materiałów oraz zlecanie usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu,
 • prowadzenie całokształtu spraw dotyczących umundurowania, odzieży specjalnej, ekwipunku osobistego, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej i ochronnej funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu,
 • prowadzenie gospodarki magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności przyjmowanie i wydawanie asortymentów oraz prowadzenie ewidencji ilościowej zapasów magazynowych,
 • sporządzanie zbiorczych analiz wyposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej i członków Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego województwa kujawsko-pomorskiego w odzież specjalną i środki ochrony indywidualnej,
 • udział w kontrolach problemowych i doraźnych prowadzonych przez Wydział Kwatermistrzowski w podległych jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie wykonywanych obowiązków.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa,
  – stres związany z działaniem pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca na pierwszym piętrze
  – oświetlenie sztuczne i naturalne,
  – stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
  – występują bariery architektoniczne, brak jest podjazdów do budynku, windy, łazienek dla korzystania z nich osób niepełnosprawnych,
  – stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach administracyjnych w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o ochronie przeciwpożarowej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o rachunkowości, w zakresie realizowanych zadań,
  • znajomość rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej; w sprawie wysokości i warunków otrzymywania równoważnika przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej w zamian za umundurowanie,
  • biegła obsługa programu Microsoft Word, Excel,
  • prawo jazdy kat. B,
  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • doświadczenie w zakresie logistycznym,
 • znajomość programu Fortech w zakresie realizowanych zadań,
 • odpowiedzialność,
 • systematyczność,
 • komunikatywność,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów (np. świadectw pracy, zaświadczeń, umów, zakresów czynności) potwierdzających doświadczenie zawodowe na stanowiskach administracyjnych w administracji publicznej (wymagane również w przypadku doświadczenia w zakresie logistycznym),
 • oświadczenie kandydata o następującej treści: „Oświadczam, że spełniam pozostałe wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko inspektor ds. gospodarki materiałowej, inwentarzowej i mundurowej w Wydziale Kwatermistrzowskim”.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  23-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
  Prosta 32
  87-100 Toruń
  z dopiskiem:
  „Oferta zatrudnienia na stanowisko inspektor ds. gospodarki materiałowej, inwentarzowej i mundurowej w Wydziale Kwatermistrzowskim”

Inne informacje:

  1.Wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
  2.Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego), niekompletne oraz niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
  3.Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „Wymagane dokumenty i oświadczenia” oraz „Kopie innych dokumentów i oświadczenia”. W związku z powyższym, aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  4.Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminach kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego. W przypadku dużej liczby kandydatów biorących udział w naborze, dopuszcza się możliwość informowania o zakwalifikowaniu się kandydatów drogą elektroniczną. Dotyczy to każdego etapu naboru. Wobec tego w ofercie należy podać oprócz adresu do korespondencji i numeru telefonu również adres e-mail.
  5.Nabór składa się z następujących etapów:
  a)weryfikacji ofert pod kątem spełniania wymagań formalnych;
  b)sprawdzianu wiedzy;
  c)rozmowy kwalifikacyjnej;
  d)ustalenia wyniku końcowego pracy komisji oraz wyłonienia kandydatów.
  W przypadku, gdy w odpowiedzi na ogłoszenie wpłynie, co najmniej 30 ofert spełniających wymagania formalne, Komisja może zdecydować o przeprowadzeniu po weryfikacji ofert, analizy merytorycznej ofert, jako dodatkowej techniki selekcji poprzedzającej sprawdzian wiedzy. Analiza merytoryczna ofert ma na celu wybór kandydatów, którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, w sposób wyższy od poziomu minimalnego wymaganego do spełnienia wymagań formalnych.
  6.Oferty kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru, będą możliwe do odebrania w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty podlegają zniszczeniu. Oferty kandydatów wyłonionych, a nie wybranych przez Komendanta Wojewódzkiego podlegają zniszczeniu niezwłocznie po ustaniu celu przetwarzania danych osobowych w nich zawartych.
  7.Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr (0-56) 65 80 171.
  8.Proponowany mnożnik kwoty bazowej wynosi 1,1.