Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

 • Lubuski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych, Zespół Postępowań Sprawdzających i Kontroli

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp., ul. Kwiatowa 10
  66-400 Gorzów Wlkp.

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gorzów Wlkp.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Ochrona obiektu KWP poprzez kierowanie ruchem osób i pojazdów na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. w celu zapewnienia właściwego poziomu ochrony fizycznej obiektu.
 • Przyjmowanie, ewidencjonowanie i kierowanie interesantów zewnętrznych do poszczególnych komórek organizacyjnych KWP oraz nadzór nad ich poruszaniem się po obiekcie w celu zapewnienia przestrzegania zasad planu ochrony fizycznej.
 • Wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń służbowych komórek organizacyjnych KWP, dokonywanie systematycznych obchodów obiektów zewnętrznych i wewnętrznych w celu sprawdzenia ich zabezpieczeń i zapewnienia właściwej ochrony
 • Obsługa i nadzór urządzeń systemów alarmowych oraz monitoringu obiektu KWP w celu zapewnienia właściwej ochrony fizycznej oraz bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie.
 • Nadzór nad przestrzeganiem zasad przebywania w obiekcie pracowników KWP po godzinach pracy w celu niedopuszczenia do naruszenia bezpieczeństwa ochrony fizycznej.
 • Kierowanie pojazdem służbowym w ramach pełnienia funkcji kierowcy dyżurnego w celu zapewnienia sprawnej obsługi stanowiska kierowania KWP w Gorzowie Wlkp. oraz wykonanie czynności z zakresu obsługi codziennej pojazdu przed przystąpieniem do kierowania pojazdem.
 • Wydawanie i przyjmowanie kluczy oraz dokumentów od pojazdów służbowych poza godzinami pracy dyspozytora w celu nadzoru nad prawidłową eksploatacją pojazdów służbowych.
 • Obsługa szafki SAIK w zakresie programowania i przydzielania dostępu do kluczy, zgodnie ze złożonymi przez kierowników komórek organizacyjnych KWP wnioskami.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w systemie zmianowym w równoważnym systemie czasu pracy,
  – możliwe występowanie niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady w trakcie obchodu terenu KWP),
  – obsługa punktu recepcyjnego (informowanie pracowników i funkcjonariuszy KWP o stawieniu się interesanta, obsługa kluczy deponowanych w punkcie),
  – nadzór nad systemami alarmowymi i monitoringiem wizyjnym,
  – reagowanie na próby nieuprawnionego wejścia na teren KWP.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – punkt recepcyjny – pomieszczenie biurowe wyposażone w sprzęt teleinformatyczny (komputery, drukarka, telefon, manipulator CCTV)

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie ochrony fizycznej obiektów
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” –w przypadku braku – zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w myśl ustawy o ochronie informacji niejawnych w celu uzyskania odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa,
  • komunikatywność,
  • wysoka kultura osobista,
  • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych oraz monitoringu,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2,
 • znajomość języka niemieckiego na poziomie A2.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopie świadectw pracy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  25-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Kwiatowa 10
  66-400 Gorzów Wlkp.

Inne informacje:

  Wynagrodzenie zasadnicze: 2.061,22 zł brutto miesięcznie oraz dodatek za wieloletnią pracę (uzależniony od stażu pracy – od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
  Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego wydziału i stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis. W ofercie należy podać nr ogłoszenia.
  Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
  Za datę nadesłania oferty uznaje się datę nadania. Kandydaci zakwalifikowani do procedury naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Oferty odrzucone mogą być odebrane do dnia 25.02.2016 r., a oferty nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.