Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw koordynacji i realizacji pracy w Oddziale II Zespołu ds. Przetwarzania Materiałów Niejawnych oraz obsługi sekretariatu
 • w Wydziale Techniki Operacyjnej Oddział w Częstochowie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  ul. Lompy 19
  40-038 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Częstochowa
 • Wydział Techniki Operacyjnej
  Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
  Oddział w Częstochowie
  ul. ks. Jerzego Popiełuszki 5
  42-200 Częstochowa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie, ewidencjonowanie, powielanie, przechowywanie i wysyłanie dokumentów niejawnych oraz koordynowanie pracy Oddziału II w Zespole ds. Przetwarzania Materiałów Niejawnych WTO, w celu zapewnienia prawidłowego obiegu materiałów niejawnych, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami o ochronie informacji niejawnych;
 • prowadzenie sekretariatu Wydziału Techniki Operacyjnej w Katowicach Oddział w Częstochowie w celu wsparcia w bieżącej pracy i zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów;
 • przestrzeganie ustawowych okresów ochrony informacji niejawnych oraz odnotowywanie zmian, zniesienia klauzuli tajności na dokumentach i w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w Oddziale II w Zespole ds. Przetwarzania Materiałów Niejawnych WTO, celem ochrony informacji niejawnych;
 • kontrolowanie poprawności oznaczenia dokumentów niejawnych, w przypadkach, gdy nie spełniają wymogów formalnych zwracanie merytorycznym wykonawcom do uzupełnienia, w celu niedopuszczenia do naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 • rozdzielanie i wydawanie dokumentów pracownikom zgodnie z dekretacją, w celu zapewnienia realizacji i prawidłowego obiegu dokumentów;
 • rozliczanie pracowników z posiadanych przez nich dokumentów niejawnych pobranych z Oddziału II Zespołu ds. Przetwarzania Materiałów Niejawnych WTO, celem uzgodnienia stanu faktycznego dokumentów niejawnych z zapisami ewidencyjnymi i zapobieżenia ewentualnym nieprawidłowościom;
 • archiwizowanie dokumentów niejawnych znajdujących się w Oddziale II Zespołu ds. Przetwarzania Materiałów Niejawnych WTO zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o ochronie informacji niejawnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Wymuszona pozycja ciała – zarówno stojąca jak i siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, niszczarkę, komputer i monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem. Zagrożenie naciskami grup przestępczych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy w Wydziale Techniki Operacyjnej KWP w Katowicach Oddział II w Częstochowie usytuowane jest na IV piętrze kompleksu budynków KMP w Częstochowie przy ulicy ks. J. Popiełuszki 5. Budynek jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się winda (bez informacji głosowej). Pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze przy wejściu głównym, co powoduje konieczność pokonywania dużych odległości oraz przemieszczania się windą. Wejście do kompleksu budynków jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: podjazd dla wózków.

  Inne
  brak

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy kancelaryjno – biurowej, w szczególności w zakresie obiegu dokumentów niejawnych,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”,
  • znajomość obowiązujących przepisów dotyczących OIN, archiwizacji dokumentacji jawnej i niejawnej.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie średnie o kierunku administracyjno – biurowym,
 • przeszkolenie z zakresu / umiejętność obsługi komputera i biurowych programów komputerowych,
 • umiejętność organizowania pracy własnej,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe wskazane w wymogach stanowiska pracy (w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia),
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami (udokumentowane zakresem obowiązków na stanowisku pracy, referencjami, zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami, itp.),
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  Wydział Doboru i Szkolenia
  ul. Lompy 19
  40-038 Katowice

Inne informacje:

  Wynagrodzenie zasadnicze: 2 117,44zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
  Zatrudnienie w zastępstwie nieobecnego członka korpusu służby cywilnej przewidywane jest na czas trwania urlopów związanych z macierzyństwem.
  Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
  Życiorys w formie CV.
  Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz wzory obowiązujących oświadczeń dostępne są na stronie internetowej bip.katowice.kwp.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby Cywilnej → INFORMACJA – dot. wymaganych dokumentów i oświadczeń wymienionych w ogłoszeniu o naborze).
  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana w BIP KWP, a kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o kolejnych etapach selekcji.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje pod nr telefonu:(32) 200 17 06 lub (32) 200 17 42.