Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw obsługi sekretarsko-biurowej i kancelaryjnej
 • w Wydziale Kadr

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  Wydział Kadr
  ul. Lompy 19
  40-038 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie, rozdzielanie przesyłek i korespondencji wpływającej do wydziału oraz wydawanie jej, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w wydziale,
 • odręczne lub komputerowe ewidencjonowanie pism, dokumentów i przesyłek wpływających i wychodzących z wydziału, w celu udokumentowania wpływu i wypływu tych dokumentów, stanowiących podstawę podjęcia i wykonania czynności służbowych,
 • kopertowanie, adresowanie i przygotowywanie do wysyłki korespondencji, w celu doręczenia jej adresatom,
 • prowadzenie terminarza spotkań, narad kierownictwa wydziału oraz zapewnienie obsługi organizacyjno-recepcyjnej interesantów i gości, w celu wsparcia bieżącej pracy wydziału,
 • obsługa centrali telefonicznej wydziału, kierowanie interesantów do pracowników kompetentnych w danej sprawie, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów,
 • kompletowanie i przedkładanie dokumentów i korespondencji do podpisu Naczelnikowi oraz rozdzielanie ich po dekretacji w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów,
 • ewidencjonowanie czasu pracy, urlopów, absencji pracowników i policjantów, sporządzanie wykazów należności pieniężnych, w celu dostarczenia aktualnych informacji kierownictwu wydziału i przekazania odpowiednich zestawień do Wydziału Finansów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, urządzenie faksowo-mailowe, kserokopiarkę, urządzenie wielofunkcyjne, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem, wymuszona pozycja ciała – głównie siedząca, wysiłek fizyczny o małej intensywności.
  Kontakty z klientem zewnętrznym (interesanci, firmy, instytucje, osoby prywatne).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Wejście do kompleksu budynków KWP w Katowicach mieszczących się przy ul. Lompy 19 jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: ruchoma platforma do transportu wózków, brak progów utrudniających poruszanie się osobom niepełnosprawnym ruchowo, odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych.
  Stanowisko pracy w Wydziale Kadr usytuowane jest na III piętrze bloku A w kompleksie budynków KWP w Katowicach, przy ulicy Lompy 19. Pomieszczenie stanowiska pracy niedostosowane jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Blok A jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się windy (bez informacji głosowej). Pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze bloku A (przy wejściu głównym), co powoduje konieczność pokonywania dużych odległości oraz otwierania drzwi p.poż. z samozamykaczami.
  Inne
  brak

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno – biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność organizowania pracy własnej,
  • rzetelność,
  • dokładność,
  • komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie średnie o kierunku administracyjno-biurowym,
 • przeszkolenie / umiejętność z zakresu obsługi komputera i systemu faksowo-mailowego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe wskazane w wymogach stanowiska pracy (w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia)
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami (udokumentowane zakresem obowiązków na stanowisku pracy, referencjami, zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami, itp.)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  10-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  Wydział Doboru i Szkolenia
  ul. Lompy 19
  40-038 Katowice

Inne informacje:

  Wynagrodzenie zasadnicze: 1 995,64zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
  Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
  Życiorys w formie CV.
  Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz wzory obowiązujących oświadczeń dostępne są na stronie internetowej bip.katowice.kwp.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby Cywilnej → INFORMACJA – dot. wymaganych dokumentów i oświadczeń wymienionych w ogłoszeniu o naborze).
  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana w BIP KWP, a kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o kolejnych etapach selekcji.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje pod nr telefonu:(32) 200 17 06 lub (32) 200 17 42.