Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw obsługi sekretarsko-kancelaryjno-biurowej
 • w Wydziale Teleinformatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  Wydział Teleinformatyki
  ul. Lompy 19
  40-038 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz informacji przeznaczonych dla wydziału, w celu sprawnego funkcjonowania Wydziału Teleinformatyki,
 • sporządzanie spisów akt przekazanych i spisów dla dokumentacji niearchiwalnej kat. „BC” w celu systematycznego archiwizowania dokumentacji wydziału oraz rozliczenia dzienników korespondencyjnych,
 • sporządzanie pism oraz wykonywanie innych zadań zgodnie z poleceniem Naczelnika Wydziału, w celu wsparcia w bieżącej pracy,
 • obsługa funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych garnizonu śląskiego w zakresie kart obiegowych, w celu prawidłowego rozliczenia,
 • prowadzenie terminarza spotkań, narad kierownictw wydziału oraz zapewnienie obsługi organizacyjno-recepcyjnej interesantów, gości, kierownictwa KWP w Katowicach i jednostek Policji, w celu wsparcia bieżącej pracy wydziału,
 • obsługa programów komputerowych (np. Obiegówka), sieci intranetowej, poczty elektronicznej, w celu uzyskania i dostarczenia informacji niezbędnych w toku bieżącej pracy,
 • obsługa centrali telefonicznej wydziału, kierowanie interesantów do pracowników kompetentnych w danej sprawie, w celu zapewnienia właściwej pracy.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Wymuszona pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy w pomieszczeniu biurowym wyposażone jest w telefon, urządzenie wielofunkcyjne, komputer i monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy w Wydziale Teleinformatyki usytuowane jest na I piętrze budynku E, w kompleksie budynków KWP w Katowicach przy ulicy Lompy 19. Budynek E nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów oraz brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze pracy administracyjno – biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność organizowania pracy własnej,
  • rzetelność,
  • dokładność,
  • komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie średnie o kierunku administracyjno-biurowym,
 • przeszkolenie / umiejętność obsługi komputera i systemu faksowo-mailowego,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe wskazane w wymogach stanowiska pracy (w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia),
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami (udokumentowane zakresem obowiązków na stanowisku pracy, referencjami, zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami, itp.).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przystąpienie do postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 05.08.2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.Nr 182, poz.1228).

Termin składania dokumentów:

  09-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  Wydział Doboru i Szkolenia
  Lompy 19
  40-038 Katowice

Inne informacje:

  Wynagrodzenie zasadnicze: 1 995,64zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
  Zatrudnienie w zastępstwie nieobecnego członka korpusu służby cywilnej spowodowane będzie korzystaniem z urlopów związanych z rodzicielstwem.
  Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
  Życiorys w formie CV.
  Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz wzory obowiązujących oświadczeń dostępne są na stronie internetowej bip.katowice.kwp.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby Cywilnej → INFORMACJA – dot. wymaganych dokumentów i oświadczeń wymienionych w ogłoszeniu o naborze).
  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana w BIP KWP, a kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o kolejnych etapach selekcji.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje pod nr telefonu:(32) 200 17 06 lub (32) 200 17 42.